Céard é an Príomh-Chlár Creidmheasa

Céard é an Príomh-Chlár Creidmheasa

Is bunachar sonraí slán é an Clár arna bhunú agus arna rialú ag Banc Ceannais na hÉireann faoin Act um Thuairisciú Creidmheasa 2013. Is foinse faisnéise úsáidí é tuarascáil chreidmheasa agus cabhróidh sé:

 • Trí thuarascáil chreidmheasa aonair a chur ar fáil d’iasachtaithe ina sonrófar a gcuid comhaontuithe creidmheasa
 • Trí fhaisnéis chuimsitheach a thabhairt d’iasachtóirí chun tacú le measúnaithe creidmheasa; agus
 • Trí léargas níos fearr ar threochtaí náisiúnta a thabhairt don Bhanc Ceannais

Céard a bheidh Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo a dhéanamh.

Déanfaidh an Comhar Creidmheasa do chuid faisnéise pearsanta agus creidmheasa a chomhroinnt leis an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Beidh feidhm aige seo maidir le haon iasachtaí reatha a bhí agat de €500 nó níos mó amhail ar an 30 Meitheamh 2017, agus maidir le haon iasachtaí nua a gheobhaidh tú de €500 nó níos mó ina dhiaidh sin.

Cén fhaisnéis a bheidh san áireamh i mo thuarascáil chreidmheasa?

Ní bheidh ach faisnéis fhíorasach phearsanta agus chreidmheasa i do thuarascáil chreidmheasa.

Faisnéis phearsanta: Faisnéis Chreidmheasa:
 • Ainm (céadainm agus sloinne)
 • Seoladh
 • Dáta breithe
 • Uimhir phearsanta seirbhíse Poiblí (PPSN)
 • Uimhir ghutháin
 • Cineál na hiasachta
 • Ainm an iasachtóra
 • Méid na hiasachta
 • Iarmhéid gan íoc
 • Líon na n-iasachtaí thar téarma, más ann dóibh
 • Dáta na chéad íocaíochta eile
 • Méid na chéad iocaíochta eile

Tá gá leis an leibhéal faisnéise sin chun a chinntiú go mbeidh an Clár in ann do chuid iasachtaí a chur le chéile, lena n-áirítear iasachtaí a bheidh agat le níos mó ná iasachtóir amháin.

Is leis an mBanc Ceannais an fhaisnéis a choinnítear ar an gClár agus is é an Banc Ceannais a bheidh ina rialaitheoir sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Cé a bheidh in ann rochtain a fháil ar mo thuarascáil chreidmheasa?

Beidh iasachtóirí in ann rochtain a fháil ar do thuarascáil chreidmheasa:

 • nuair a dhéanfaidh tú iarratas ar iasacht nua, nó
 • nuair a bheidh iarratas déanta agat ar athstruchtúrú ar iasacht reatha, nó
 • i gcás ina mbeidh riaráistí agat ar iasacht reatha.

Beidh tusa in ann do thuarascáil chreidmheasa féin a iarraidh tráth ar bith agus beidh an chéad tuarascáil gach bliain saor in aisce. Ní bheidh aon pháirtí eile, amhail fostóirí, tiarnaí talún nó aon duine nó eintiteas eile in ann rochtain a fháil ar do thuarscáil chreidmheasa.

Chomh maith leis sin, taispeánfaidh an tuarascáil chreidmheasa gach uair a bhreathnaigh iasachtóir ar do chuid faisnéise agus an chúis a ndearna siad amhlaidh. Tugtar ‘lorg’ air seo agus ciallaíonn sé go mbeidh a fhios agat cé a bhreathnaigh ar do thuarascáil chreidmheasa.

Ní hé an Príomh-Chlár Creidmheasa a dhéanfaidh cinneadh i dtaobh iasacht a cheadú nó a dhiúltú – is é an Comhar Creidmheasa a dhéanfaidh an cinneadh sin.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?
Ar líne: www.centralcreditregister.ie
Ríomhphost: consumerinfo@centralcreditregister.ie
Íosghlao: 1890 100 050
líne thalún: 01 244 5500

Save

Foirm Iarratais

Foirm Iarratais

Ar an dá rud is tábhachtaí a bhaineann le hiasacht tá: a bheith in ann airgead a fháil ar iasacht agus bheith ábalta an iasacht sin a íoc ar ais. Spreagaimid tú i gComhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta le do chuid airgid a bhainistiú go cúramach trí iasachtaí a struchtúrú a oireann do riachtanais agus do chumas an iasacht sin a íoc ar ais.. An fáth go bhfuil difríocht ag baint le hiasacht ó Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta

 • Níl aon táillí faoi cheilt nó costais idirbheartaíochta.
 • Tá ár gcuid rátaí úis cothrom agus réasúnta i gcomparáid le heagraíochtaí eile sa mhargadh.
 • Ríomhtar aisíocaíochtaí agus d’iarmhéid atá ag laghdú á thabhairt san áireamh, sa chaoi go mbeidh níos lú úis á íoc agat le gach aon aisíocaíocht.
 • Tá an iasacht ó do chomhar creidmheasa faoi árachas – faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha – gan aon chostais dhíreacha á ghearradh ortsa. Baineann iasachtóirí eile muirear amach ina leith sin.
 • Beidh ar do chumas an iasacht a íoc ar ais níos túisce, beidh tú in ann aisíocaíochtaí cnapshuime breise a dhéanamh nó cur le do chuid aisíocaíochtaí rialta, gan phionós.
 • D’fhéadfadh sé go ngearrfadh iasachtóirí eile muirear breise ort mar gheall ar iad a íoc ar ais níos túisce!

Ciallaíonn ár ráta iasachta de 9.41% go mbeidh tú ábalta iasacht a fháil ag ráta réasúnta creidmheasa i gcomparáid le soláthróirí airgeadais eile – cuir sinne i gcomparáid le soláthróirí seirbhíse airgeadais eile agus beidh a fhios agat go bhfuil an margadh is fearr á fháil agat i gComhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta.. Is ionann an méid iomlán a bheith iníoctha ag ball agus €6,227.40 ar iasacht €5,000 le ráta athraitheach úis 5 bliana, le haisíocaíochtaí míosúla de €103.79, le (ráta céatadánach bliantúil) APR de 9.41%.. Conas a dhéanaim iarratas ar iasacht:. I dtús báire, ní mór duit a bheith i do bhall de Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta. Cliceáil anseo le tuilleadh eolas a fháil maidir le conas a bheith i do bhall. Do na baill atá againn, tabhair cuairt orainn nó cuir glaoch orainn agus beidh muid ábalta do chuid riachtanais a phlé leat agus foirm iarratais a thabhairt duit.. Tá iasachtaí faoi réir ag ceadú a fháil. Beidh feidhm le Téarmaí agus Coinníollacha.’

Foirm Iarratais shamplach

Foirm Iarratais shamplach

Ar an dá rud is tábhachtaí a bhaineann le hiasacht tá: a bheith in ann airgead a fháil ar iasacht agus bheith ábalta an iasacht sin a íoc ar ais. Spreagaimid tú i gComhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta le do chuid airgid a bhainistiú go cúramach trí iasachtaí a struchtúrú a oireann do riachtanais agus do chumas an iasacht sin a íoc ar ais.. An fáth go bhfuil difríocht ag baint le hiasacht ó Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta

 • Níl aon táillí  faoi cheilt nó costais idirbheartaíochta.
 • Tá ár gcuid rátaí úis cothrom agus réasúnta i gcomparáid le heagraíochtaí eile sa mhargadh.
 • Ríomhtar aisíocaíochtaí agus d’iarmhéid atá ag laghdú á thabhairt san áireamh, sa chaoi go mbeidh níos lú úis á íoc agat le gach aon aisíocaíocht.
 • Tá an iasacht ó do chomhar creidmheasa faoi árachas – faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha – gan aon chostais dhíreacha á ghearradh ortsa. Baineann iasachtóirí eile muirear amach ina leith sin.
 • Beidh ar do chumas an iasacht a íoc ar ais níos túisce, beidh tú in ann aisíocaíochtaí cnapshuime breise a dhéanamh nó cur le do chuid aisíocaíochtaí rialta, gan phionós.
 • D’fhéadfadh sé go ngearrfadh iasachtóirí eile muirear breise ort mar gheall ar iad a íoc ar ais níos túisce!

Ciallaíonn ár ráta iasachta de 9.41% go mbeidh tú ábalta iasacht a fháil ag ráta réasúnta creidmheasa i gcomparáid le soláthróirí airgeadais eile – cuir sinne i gcomparáid le soláthróirí seirbhíse airgeadais eile agus beidh a fhios agat go bhfuil an margadh is fearr á fháil agat i  gComhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta..  Is ionann an méid iomlán a bheith iníoctha ag ball agus €6,227.40 ar iasacht €5,000 le ráta athraitheach úis 5 bliana, le haisíocaíochtaí míosúla de €103.79, le (ráta céatadánach bliantúil) APR de 9.41%.. Conas a dhéanaim iarratas ar iasacht:. I dtús báire, ní mór duit a bheith i do bhall de Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta. Cliceáil anseo le tuilleadh eolas a fháil maidir le conas a bheith i do bhall. Do na baill atá againn, tabhair cuairt orainn nó cuir glaoch orainn agus beidh muid ábalta do chuid riachtanais a phlé leat agus foirm iarratais a thabhairt duit.. Tá iasachtaí faoi réir ag ceadú a fháil. Beidh feidhm le Téarmaí agus Coinníollacha.’

Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo – ag tiontú ar an teicneolaíocht dhigiteach

Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo – ag tiontú ar an teicneolaíocht dhigiteach

Beidh Comhar Creidhmheasa Cholm Cille Teo ar an gcéad Comhar Creidmheasa sa tír atá ag dul go hiomlán digiteach.  Faoin 10ú lá de  Mhí Aibreán beidh baill in ann teangabháil a dhéanamh linn, eolas agus foirmeacha a fháil uainn agus iarratas iasachta agus ballraíochta a dhéanamh linn trí Viber, Whatsapp agus Skype..
Cheana féín tá ár mbaill in ann nascadh linn tríd an suíomh idirlíon (www.cccholmcille.ie),  an ríomhphost (oifig@cccholmcille.ie), agus ar ndóigh san oifig in Indreabhán agus ar an gCeathrú Rua.  Ach i gceann coicíse beidh muid ag cur leis na bealaí atá ár mbaill in ann labhairt linn.<br>. ‘Sé seo an ré dhigiteach agus tuigeann muide go gcaithfear bogadh leis, le go mbeidh muid in ann freastal ar ár mbaill i mbealach áisiúl agus in ann seirbhís éifeachtúil a chur ar fáil dóibh. Tá ar a laghad próifíl mheán shóisialta amháin ag níos mó ná 94% de mhuintir na hÉirinn, agus Skype, Viber agus Whatsapp ar na haipeanna is mó a bhfuil tóir orthu.

Tá an saol iontach gnóthach agus tuigeann muid go bhfuil sé thar a bheith deacair do dhaoine am a thógáil le buaileadh isteach chun tabhairt faoi chúntas a oscailt nó cur isteach ar iasacht.  Is ar an mbonn sin atá muid ag bogadh ár séirbhísí isteach sa domhan digiteach agus muide ag iarraidh an chuid seo den tsaoil a dhéanamh níos éasca daoibh uilig.. So bígí ag faire amach don céim nuálach seo a bheas muid ag tógáil go luath!.

 

Jab don tSamhradh?

Jab don tSamhradh?

Bhfuil do IBAN agus BIC agat? Fáigh do phá íoctha díreach isteach sa Chomhar Creidmheasa.

Tá an t-am tagtha do dhaoine óga na tíre, a gcuid CV”s a réiteach agus jab a aimsiú don tSamhradh.. Níl ach sé seachtaine fágtha roimh go ndúnfar geataí na Meán Scoileanna agus na hOllscoileanna agus go mbeidh trí mhí saoire ag na mic léinn uilig.. Téigh i dteangabháil linn anseo ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo le do h-uimhreacha IBAN agus BIC a fháil le go mbeidh tú in ann do phá a fháil íoctha díreach isteach i do chuntas linn.. Muna bhfuil cuntas agat, labhair linn – ar Viber, WhatsApp agus Skype nó sna hoifigí in Indreabhán agus ar an gCeathrú Rua agus beidh muid in ann cuntas a oscailt duit gan aon stró.. Tá go leo buntáistí ag baill an chomhair chreidmheasa:

 • Ní ghearrtar aon táille, muirear nó costais chothabhála ar an gcuntas.
 • Tá raon leathan seirbhísí airgeadais ar fáil againn le lascainí éagsúla agus séirbhísí saor in aisce dár gcuid baill.
 • Éasca teangabháil agus gnó a dhéanamh linn trí na meáin dhigiteach.
 • In ann do pháigh a fháil íochta díreach isteach i do chuntas.
 • In ann súil a choinneáil ar do chuntas ar líne.Rátaí úis iomaíocha ar iasachtaí.
 • Spreagadh agus comhairle i ndáil le clár coigilteas rialta.
 • Toradh ar do choigilteas trí dhíbhinní bliantúla agus aisíoc úis iasachta
 • Ioc isteach i do chuid coigilteas nó san iasacht atá agat trí dhochar díreach nó trí aisbhaint tuarastail gan aon ghá le bualadh isteach san oifig.
 • Árachas Coigiltis Saoil agus Cosaint Iasachta gaon aon chostas díreach do bhaill incháillithe.

So téigh i dteangabháil linn agus bí réidh don airgead mhór atá tú chun tuilleadh an Samhraidh seo!. Viber, WhatsApp & Skype: 086 8484751. Oifig Indreabhán: 091 593421. Oifig an Cheathrú Rua: 091 869915. Rphost: oifig@cccholmcille.ie. Suíomh Gréasáin: www.cccholmcille.ie