5 fáth le bheith i do bhall do Comhar Creidmheasa Cholm Cille

5 fáth le bheith i do bhall do Comhar Creidmheasa Cholm Cille

Mar atá scríofa ar balla an Comhar Creidmheasa, “Is ar scáth a chéile a mhaire ann muid”. Oibríonn muide le chéile – an fhoireann, an bhainisteoir, na h-oibrithe deonacha, na baill – chun cinntiú go bhfuil ár gComhar Creidmheasa in ann féidhmiú go h-eifeachtiúil agus dul chun cinn suntasach a dhéanamh bliain i ndiadh bliana.

 1. Is institiúid áitiúil é an Comhar Creidmheasa agus ní institiúid airgeadais é, atá ann ar mhaithe le brabús.
 2. Tá sé áitiúil agus pearsanta – tá muide anseo ar do shonsa agus ar mhaithe leatsa.
 3. Is leatsa an Comhar Creidmheasa. Is ball tú agus ní custaiméir agus is cuma cé mhéad airgead atá agat linn, tá guth agatsa agus éisteófar leat.
 4. Tá sé an éasca teangmháil a dhéanamh linn – fón, Viber, WhatsApp, Skype – ag am a fheileann duit.
 5. Tá sé éasca ballraíocht a thógáil amach linn – tóg isteach do chruthúnas seoladh agus aitheantas, nó sheol chugainn iad trí Viber nó WhatsApp agus tabharfaidh muid aire duit.

Labhair linn inniu ar 091 593421 nó ar Viber / WhatsApp ar 086 8484751 nó buail isteach againn chun cainte linn.

Sparránacht PJ Mhuiceanach – Bronnta ar Evan Ó Gríofa

Sparránacht PJ Mhuiceanach – Bronnta ar Evan Ó Gríofa

Bronnadh Sparránacht PJ Mhuiceanach MacDonncha ar Evan Ó Gríofa as Poll Uí Mhuireann, Leitir Móir, oíche Dé hAoine seo caite i Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua.  Seo an dara bliain gur bronnadh an Sparánnacht seo, atá urraithe ag Cáirde PJ agus Comhar Creidmheasa Cholmcille Teo.  Is gradam é seo a bhronntar ar an dalta a roghnaítear mar ‘Scoláire na Bliana’ do bhliain na h-ardteiste.  Bronntar an gradam i ndílchuimhne ar PJ Mhuiceanach MacDonncha, iar-scoláire de chuid na scoile a fuair bás go trágóideach i 1994 ag aois scór bliana.  Bhí máthair PJ, Bridie, i láthair ar an ócáid, maraon le deartháir PJ, Mark MacDonncha agus b’í Niamh Ni Dhonncha, neacht le PJ a bhronn an Gradam ar Evan in éineacht le Treasa Ní Fhlatharta, Bainisteoir an Chomhar Creidmheasa.  Thug Peadar Ó Loideáin, cara le PJ, an príomh óráid ar an oíche.
Bronnadh Sparránacht Europus ar an oíche chomh maith.  Seo Sparánnacht atá urraithe ag an gcomhlacht aistriúcháin, Europus, chun gradam faoi leith a thabhairt do scoláire a bhaineann barr feabhais amach i gcaint agus i scríobh na Gaeilge.  B’í Áine Ní Chualáin, ón gCeathrú Rua, a bhain amach an gradam áirithe seo agus bhronn Sinéad Ní Ráinne, Stiúrthóir Europus an gradam uirthi.
Folúntas Poist: Oifigeach um Chomhlíonadh agus Riosca

Folúntas Poist: Oifigeach um Chomhlíonadh agus Riosca

Cur Síos ar an Ról

Cuirfidh an tOifigeach um Chomhlíonadh agus Riosca dearbhú ar fáil do Bhord na Stiúrthóirí agus do Chláraitheoir na gComhar Creidmheasa agus don Bhanc Ceannais freisin go bhfuil an comhar creidmheasa ag feidhmiú laistigh de litir agus de spiorad an chreata dhlíthiúil agus rialála atá leagtha síos laistigh de dhlí an Stáit (agus laistigh de dhlí an AE) agus go háirithe an creat rialála agus maoirseachta atá á n-éileamh ag rialtóirí agus ag comhlachtaí reachtúla agus gairmiúla eile. Is é atá mar chuspóir le bainistíocht riosca ná an comhar creidmheasa, a chuid baill, a cháil, a chuid sócmhainní agus leasa páirtithe leasmhara a chosaint trí gach bagairt i leith baint amach cuspóirí gnó an comhar creidmheasa a aithint, a mheas agus a bhainistiú.

PRÍOMHFHREAGRACHTAÍ

Bainistíocht Riosca

 1. Próiseas bainistíochta riosca foriomlán don chomhar creidmheasa a phleanáil, a leagan amach agus a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear, forbairt agus feidhmiú polasaí bainistíochta riosca ina leagtar amach a chur chuige i leith riosca agus a chur chuige i leith bainistíochta riosca;

Comhlíonadh

 1. Córas don chomhlíonadh a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil gach gné de na táirgí agus de na seirbhísí ábhartha go léir atá á gcur ar fáil ag an gcomhar creidmheasa dá chuid baill á ndéanamh de réir na ndlíthe, rialacháin, polasaithe agus nósanna imeachta, rialacha agus Cóid Cleachtais agus go bhfuil siad ag teacht le dea-chleachtais sa tionscal.

Ceannaireacht & Bainistíocht  

 1. Feidhmiú mar bhall den Fhoireann Bainistíochta. Freastal agus cion a chur le cruinnithe na Foirne Bainistíochta, cruinnithe ginearálta foirne agus más gá, le cruinnithe Boird agus/nó cruinnithe coiste.
 2. A bheith rannpháirteach agus an córas bainistíochta feidhmíochta agus bainistíochta riosca agus comhlíonadh ar fud an chomhair creidmheasa a stiúradh.
 3. Cur le cultúr a fhorbairt atá ag teacht le Luachanna an Comhar Creidmheasa agus áit iontach le hoibriú inti a chruthú.
 4. Inniúlacht ghairmiúil a choimeád agus freastal ar chláir oiliúna nó ar cheardlanna mar is gá.
 5. A chinntiú go bhfuil cothabháil á dhéanamh ar na leibhéil is airde rúndachta.
 6. Tacaíocht a thabhairt don Bhainisteoir/don Bhord ó thaobh polasaithe agus treoracha an Bhoird a chur i bhfeidhm.
 7. Tabhairt faoi aon iarratas réasúnach eile a dhéanann an Bainisteoir Ginearálta nó Bord na Stiúrthóirí.
 8. Glacadh le freagracht go príomha as an réimeas i dtaca le Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus as Cosaint Sonraí a riaradh

Beidh na scileanna agus an taithí seo a leanas ag an iarratasóir rathúil:

 • Cáilíocht ghairmiúil atá ábhartha don ról.
 • Taithí ábhartha sna seirbhísí airgeadais ag feidhmiú i gcomhlíonadh, i mbainistíocht riosca nó i ról iníuchóireachta inmheánaí in aonán atá á rialú ag Banc Ceannais na hÉireann.
 • Eolas agus tuiscint ar an timpeallacht rialála a rialaíonn comhar creidmheasa.
 • Tréithe láidre ceannaireachta, scileanna idirphearsanta, príomhchaidrimh a fhorbairt.
 • Scileanna láidre eagrúcháin agus bainistíochta ama.
 • Sárscileanna inniúlachta ar ríomhairí agus sárscileanna anailíse agus scríbhneoireachta tuarascálacha.
 • Beidh scileanna cumarsáide den scoth, idir scríobh agus labhairt, i nGaeilge agus i mBéarla, riachtanach freisin.

 

Tá taithí in earnáil na gcomhar creidmheasa inmhianaithe ach níl sí riachtanach. Chuimseodh taithí ábhartha sna seirbhísí airgeadais, ag obair i ról comhlíonta nó bainistíochta riosca i gcomhar creidmheas, i mbanc, cumann foirgníochta, cuideachta airgeadais, cuideachta árachais, cuideachtaí árachais saoil / pinsin, idirghabhálaí nó aonán eile atá á rialú ag an mBanc Ceannais.

Beidh tuarastal i gcomhréir le cáilíochtaí agus le taithí ábhartha.

Is feidhm rialaithe (CUCF-2) laistigh de réimeas Inniúlachta agus Ionracais Bhanc Ceannais na hÉireann atá sa phost seo. 

Is féidir iarratais le curriculum vitae a sheoladh tríd an bpost nó le ríomhphost.

Tríd an bpost chuig:

An Grúpa Earcaíochta                                                                                                          

Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta An Cnoc

Co. na Gaillimhe

 

Nó le ríomhpost chuig: post@cccholmcille.ie

 
Bí cinnte “Iarratas ar Phost” a chur go soiléir ar an gClúdach ar iarratais tríd an bpost, agus mar cheannteideal ar iarratais le ríomhphost.
Déanfar iarratasóirí a dhéanfaidh canbhasáil/stocaireacht a dhícháiliú.
 D’fhéadfadh feidhm a bheith le gearrliostú agus déanfar measúnú ar bhonn an eolais a chuirtear ar fáil san iarratas. 
 Is Fostóir Comhdheiseanna é Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta.
 An t-am agus an dáta deireanach d’iarratais: Dé hAoine, 13ú Nollaig 2019 ag a 4:00 i.n.
Níos mó daoine ná riamh ag glacadh le hiasachtaí uainn i gConamara.

Níos mó daoine ná riamh ag glacadh le hiasachtaí uainn i gConamara.

“Níos mó daoine ná riamh ag glacadh le hiasachtaí uainn i gConamara.”

Luach 12 Milliún d’iasachtaí anois ar leabhair Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teo.

D’fhógair Comhar Creidmheasa Cholmcille inniu go bhfuil breis agus 12 Milliún d’iasachtaí ag seasamh amach ar leabhair an eagrais anois – an méid is airde riamh ó bunaíodh é i 1987, le hardú de 10% tagtha ar an líon iasachtaí a tugadh amach sa bhliain atá imithe tharainn.

“Is dea-scéala iad na figiúirí is déanaí,’ arsa Ruairí Ó Néill, Bainisteoir an Chomhar Creidmheasa atá ag éirí as a phost ag deireadh na míosa seo tar éis deich mbliana chun glacadh le post nua mar Bhainisteoir Réigiúin le hÚdarás na Gaeltachta. “Léiríonn an nuacht seo go bhfuil muintir na háite ag dul i gcleachtadh ar na modhanna nua atá againn chun cur isteach ar iasachtaí – modhanna a éascaíonn agus a thapaíonn an córas – ar nós úsáid a bhaint as Whatsapp, nó Viber nó fiú chun iarratas a dhéanamh ar an nguthán.”

Déanann an Comhar Creidmheasa freastal ar bhreis agus 7,000 ball níomhac, ó cheantar Bhearna go dtí na hOileáin in Iarthar Chonamara. Den chuid is mó is iasachtaí beaga a thugtar amach – chun carr a cheannach, teach a athchóiriú nó chun cabhrú le tuismitheoirí a bhfuil mac nó iníon leo ag dul go coláiste.

Léiríonn figiúirí na bliana seo caite gur iasachtaí cairr is mó a raibh tóir orthu – agus tugadh amach suim de €9,000 ar an meán do bhaill chun cuidiú leo carr a cheannach. Ina dhiaidh sin bhí tóir faoi leith ar iasachtaí athchóirithe tí. Tugadh amach suim de €25,000 ar an meán mar iasachtaí athchóirithe tí.

Léirigh na figiúirí freisin go raibh go leor daoine ag ceannach cairr do mhac nó iníon leo atá ag freastal ar Choláiste i nGaillimh;

“Is bealach suimiúil é seo chun costais tríú leibhéil a choinneáil íseal’, arsa Ó Néill, ‘agus is fiú go mór an focal a scaipeadh go bhfuil ráta iasachta faoi leith againn chun cuidiú le tuismitheoirí atá ag iarraidh iasachta a bhfuil clann leo chun dul go coláiste tríú leibhéal.”

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi iasachtaí an Chomhar Creidmheasa is féidir cuairt a thabhairt ar an suíomh ag www.cccholmcille.ie

Comórtas Grianghrafadóireacht Féilire Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2019

Comórtas Grianghrafadóireacht Féilire Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2019

Comórtas Grianghrafadóireacht
&
Féilire Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2019

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

 • Tá an comórtas oscailte do bhaill Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo amháin agus tá
  an iontráil saor in aisce. Mura bhfuil tú i do bhall cheana féin, is féidir leat cur isteach ar an
  gcomórtas má ghlacann tú ballraíocht sa chomhar creidmheasa.
 • Tá an comórtas oscailte do ghrianghrafadóirí amaitéaracha agus sin amháin.
 • Téama: “An Nádúr”
 • Ní mór go mbeidh grianghraif i bhformáid tírdhreacha (landscape). Ní ghlacfar leo siúd atá
  i bhformáid lánléargais nó portráide.
 • Níor chóir leasú a dhéanamh ar an íomhá m.sh. Photoshop & rl.
 • Is grianghraif a tógadh le trí bliana anuas a bheidh i gceist agus é tógtha i gceantar
  Chonamara.
 • Ní mór teideal ceart a bheith ag gabháil le gach grianghraf a sheoltar isteach
  (bí cruthaitheach), mar aon le dáta agus le suíomh cruinn.
 • Féadfaidh gach iontrálaí dhá ghrianghraf a sheoladh isteach agus ba chóir an grianghraf sin
  a sheoladh go leictreonach ar ríomhphost chuig feilireccccteo@gmail.com
 • Ní mór go mbeidh na grianghraif ar chaighdeán priontála (1 meigibheart ar a laghad)
 • Roghnófar 12 grianghraif agus beidh ainm an grianghrafadóir chomh maith le teideal an
  ghrianghraif priondáilte i bhFéilire 2019.
 • Ag tús Mí na Samhna tabharfar an deis do dhaoine ‘Like’ a dhéanamh ar leathanach
  FaceBook an Comhar Creidmheasa ar an 12 grianghraif a roghnófar agus beidh an
  grianghraf is mó a fhaigheann ‘Likes’ ar chlúdach an fhéilire.
 • Beidh duais €50 don ghrianghrafadóir a thógann an grianghraf a théann ar chlúdach an Fhéilire agus beidh duais de €20 do na grianghrafadóirí eile a roghnaítear a gcuid grianghraif don fhéilire.
 • Is é an dáta deiridh le hiontrálacha a bheith faighte ná Dé hAoine 2ú Samhain 2018.
 • Ní mór go mbeidh ainm, seoladh, uimhir theileafóin, uimhir chuntas an comhar creidmheasa agus seoladh ríomhphoist an ghrianghrafadóra in éineacht le gach grianghraf.Tá cead tuismitheora nó caomhnóra riachtanach má tá tú faoi 18 bliana d’aois.
 • Níl grianghrafadóirí a bhuaigh an phríomhdhuais níos mó ná uair amháin i rith na trí bliana atá caite incháilithe chun páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.
 • Ar iontráil, measfar go gcomhaontaíonn gach iontrálaí a bheith faoi cheangal ag na rialachaseo agus tá ceart ar chosaint ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo aon iontráil a fhágáil ar lár ón gcomórtas ag tráth ar bith agus dá rogha féin go hiomlán má chreideann Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo ar chúis ar bith go bhfuil na rialacha seo á sárú ag iontrálaí.
 • Is leis an ghrianghrafadóir an cóipcheart i gcónaí ach ar iontráil sa chomórtas, tugann sé/sí cead do Chomhar Creidmheasa Cholm Cille Teo an íomhá a úsáid ar a fhéilire/láithreán gréasáin/taispeántais áitiúla agus ábhair bholscaireachta.
 • Ní mór gurb é/í an t-iontrálaí úinéir aonair an chóipchirt i ndáil le gach grianghraf a sheolfar isteach agus níor chóir go ndéanfaí sárú ar aon dlíthe ó thaobh grianghraif a thógáil; ní mór cead a bheith faighte ón úinéir roimh ré maidir le grianghraif de shuímh nó de láithreacha príobháideacha.
 • Má tá an duine/daoine atá sa ghrianghraf faoi 18 bliana d’aois ansin ní mór go dtabharfaidh tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil an duine/daoine sin cead thar a gceann a íomhá/a híomhá a fhoilsiú in ábhair bholscaireachta. Mura dtugtar cead, dícháileofar an iontráil as angcomórtas.
 • Níl aon teorainn aoise i gceist leis an gComórtas. Má bhíonn duine faoi 18 bliana d’aois ar lá an dáta iontrála, ba chóir cead tuismitheora/caomhnóra i scríbhinn a thaispeáint.
 • Ní mór gurb í obair bhunaidh an iontrálaí a bhí i ngach iontráil agus níor chóir go gcuirfí isteach ar chearta aon pháirtí eile.
 • Tá an focal deiridh ag na moltóirí agus ní ghlacfar le comhfhreagras ina leith.
 • Ní ghlacfaidh Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo freagracht maidir le haon damáiste nó caillteanas maidir le hiontrálacha.
 • Ní mór d’iontrálaithe barántas a thabhairt go bhfuil sé/sí ábalta go fisiciúil agus ó thaobh meabhrach de a bheith rannpháirteach sa chomórtas agus nach gcuirfear é féin/í féin nó daoine eile i gcontúirt ó thaobh a bheith rannpháirteach sa chomórtas. Ní bheidh ComharCreidmheasa Cholm Cille Teo freagrach as aon chaillteanas, damáiste, éileamh, caiteachas (lena n-áirítear costais dlí) a thabhaítear agus a eascraíonn go díreach nó go hindíreach asdo rannpháirtíocht sa chomórtas.
 • Is le Bord Stiúrtha Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo an cinneadh deiridh maidir leis na Téarmaí agus na Coinníollacha seo nó maidir le haon ábhar eile a eascraíonn as an gcomórtas agus ní bheidh sé faoi réir ag achomharc. Ní ghlacfar le haon chomhfhreagras ina leith.
Raiteas Príomháideachais

Raiteas Príomháideachais

Privacy Statement v1.1

Ráiteas Príobháideachais

Leagtar amach sa Ráiteas Príobháideachais seo an bealach ina mbaineann Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta (CCCC Teo.) úsáid as agus a ndéanann siad cosaint ar aon fhaisnéis a thugann tú do CCCC TEO. agus tú ag úsáid an láithreán gréasáin seo.
Tá CCCC TEO. tiomanta do chinntiú go ndéantar do chuid príobháideachais a chosaint. Sa chás go n-iarraimid ort faisnéis áirithe a chur ar fáil dúinn, trínar féidir tú a aithint agus tú ag úsáid an láithreáin gréasáin seo, is féidir leat a bheith cinnte nach mbainfear úsáid as an fhaisnéis sin ach amháin de réir an ráitis príobháideachais seo.
D’fhéadfadh CCCC TEO. athrú a chur ar an ráiteas seo ó am go ham agus an leathanach seo á thabhairt cothrom le dáta againn. Ba chóir duit an leathanach seo a sheiceáil ó am go ham ar mhaithe lena cinntiú go bhfuil tú sásta le haon athruithe atá á ndéanamh. Tá feidhm leis an Ráiteas seo ón 31/03/2015.

An t-ábhar atá á bhailiú againn

D’fhéadfaimid an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú:
• Ainm agus uimhir bhallraíochta
• Faisnéis teagmhála, lena n-áirítear seoladh ríomhphoist
• Faisnéis déimeagrafach ar nós cód poist, roghanna agus ábhar spéise
• Faisnéis eile atá ábhartha do shuirbhéanna custaiméara agus/nó tairiscintí

Cad atá a dhéanamh againn leis an fhaisnéis a bhailímid

Teastaíonn an fhaisnéis seo uainn le tuiscint a fháil ar do chuid riachtanais agus le seirbhís níos fearr a chur ar fáil duit agus go háirithe mar gheall ar na cúiseanna seo a leanas:
• Coimeád taifid inmheánacha.
• D’fhéadfaimid úsáid a bhaint as an fhaisnéis lenár dtáirgí agus seirbhísí a fheabhsú.
• D’fhéadfaimid ríomhphost maidir le cur chun cinn táirgí nua, tairiscintí speisialta nó faisnéis eile a mheasaimid a bheadh mar ábhar spéise duit a sheoladh chugat go tréimhsiúil agus úsáid á bhaint againn as an seoladh ríomhphoist a thug tú dúinn.
• D’fhéadfaimid, ó am go ham, úsáid a bhaint as do chuid faisnéise chun teagmháil a dhéanamh leat chun críocha taighde margaidh. D’fhéadfaimid teagmháil a dhéanamh leat ar ríomhphost, fón, facs nó tríd an bpost. D’fhéadfaimid úsáid a bhaint as an fhaisnéis freisin chun an láithreán gréasáin a chur in oiriúint de réir an ábhair spéise atá agat.

Slándáil

Táimid tiomanta slándáil do chuid faisnéise a chinntiú. Ar mhaithe le rochtain nó nochtadh neamhúdaraithe a sheachaint, tá nósanna imeachta fisiciúla, leictreonacha agus bainistíochta oiriúnacha curtha i bhfeidhm againn leis an fhaisnéis atá á bailiú againn ar líne a chosaint agus a choinneáil slán.

An chaoi ina mbainimid úsáid as fianáin

Bainimid úsáid as fianáin le hábhar agus le fógraí a phearsantú, le gnéithe maidir le meáin shóisialta a chur ar fáil agus le hanailís a dhéanamh ar thrácht láithreáin. Déanaimid faisnéis a chomhroinnt freisin lenár meáin shóisialta, comhpháirtithe fógraíochta agus anailísíochta maidir leis an úsáid a bhaineann tú as ár láithreáin, agus d’fhéadfadh siadsan é a chur le faisnéis eile a chuir tú ar fáil dóibh nó atá bailithe acu ón úsáid a bhaineann tú as a gcuid seirbhísí.
Comhad beag is ea fianán a iarrann cead dul ar thiomántán crua do ríomhaire. Ar chomhaontú a bheith faighte uait, cuirtear an comhad ar an diosca crua agus cuidíonn an fianán le hanailís a dhéanamh ar thrácht gréasáin nó insíonn duit nuair a thugann tú cuairt ar láithreán áirithe. Cuireann fianáin ar chumas feidhmchláir gréasáin tú a fhreagairt mar dhuine aonair. Tá ar chumas an fheidhmchláir gréasáin a chuid oibríochta a chur in oiriúint do do chuid riachtanais, na nithe a thaitníonn leat nó nach dtaitníonn leat trí fhaisnéis a bhailiú agus a choimeád i gcuimhne ó thaobh na roghanna atá á ndéanamh agat.
Bainimid úsáid as fianáin logála tráchta lena fháil amach cé na leathanaigh atá á n-úsáid. Cuidíonn sé seo linn le hanailís a dhéanamh maidir le trácht ar an leathanach gréasáin agus chun ár láithreán gréasáin a fheabhsú ar mhaithe lena chur in oiriúint do riachtanais an chustaiméara. Ní bhainimid úsáid as an fhaisnéis seo ach amháin chun críocha anailíse staidrimh agus baintear na sonraí den chóras ansin.
Go foriomlán, cuidíonn na fianáin linn chun láithreán gréasáin níos fearr a chur ar fáil duitse, trína chur ar ár gcumas monatóireacht a dhéanamh ar na leathanaigh atá úsáideach duit agus na leathanaigh nach bhfuil. Ní thugann fianán deis dúinn ar bhealach ar bith do ríomhaire a rochtain nó aon eolas fút a rochtain, seachas na sonraí a roghnaíonn tú a chomhroinnt linn.
Is féidir leat rogha a dhéanamh fianáin a ghlacadh nó gan iad a ghlacadh. Glacann formhór brabhsálaithe gréasáin le fianáin sa ghnáthchúrsa, ach de ghnáth is féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú le fianáin a dhiúltú más mian leat. D’fhéadfadh sé sin tú a chosc ó bhuntáiste iomlán a bhaint as an láithreán gréasáin.

Naisc le láithreán gréasáin eile

D’fhéadfadh sé go mbeadh naisc le láithreáin gréasáin eile ar díol spéise iad ar ár láithreán gréasáin. Ar an bpointe, áfach, is a bhaineann tú úsáid as na naisc seo lenár láithreán gréasáin a fhágáil, ba chóir duit a thabhairt ar aird nach bhfuil aon smacht againn ar an láithreán gréasáin eile sin. Dá bhrí sin, ní féidir linn a bheith freagrach as cosaint agus as príobháideachas aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil agus tú ar chuairt ar láithreán gréasáin den sórt sin agus níl láithreáin gréasáin den sórt sin faoi rialú an ráitis phríobháideachais seo. Ba chóir duit a bheith thar a bheith aireach agus féachaint ar an ráiteas príobháideachais a bhaineann leis an láithreán gréasáin atá i gceist.

Faisnéis phearsanta a rialú

Is féidir leat rogha a dhéanamh srian a chur ar bhailiú nó ar úsáid do chuid faisnéise pearsanta sna bealaí seo a leanas:
• pé uair a iarrtar ort foirm a líonadh isteach ar an láithreán gréasáin, lorg an bosca inar féidir leat clic a chur lena léiriú nach dteastaíonn uait go mbainfeadh aon duine eile úsáid as an fhaisnéis chun críocha margaíochta dírí
• sa chás gur chomhaontaigh tú roimhe seo cead a thabhairt dúinn úsáid a bhaint as do chuid faisnéise pearsanta chun críocha margaíochta dírí, is féidir leat d’intinn a athrú ag tráth ar bith trí scríobh chugainn nó ríomhphost a sheoladh chugainn ag oifig@cccholmcille.ie
Ní dhéanfaimid do chuid faisnéise pearsanta a dhíol, a scaipeadh nó a thabhairt ar léas don tríú páirt mura bhfuil do thoiliú againn nó mura n-éilítear le dlí orainn é sin a dhéanamh. Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a úsáid le faisnéis bholscaireachta maidir le tríú páirtithe a sheoladh chugat, a bheadh, dár linne, ina ábhar spéise duit, má chuireann tú in iúl dúinn gur mhian leat go dtarlódh sé sin.
Má tá aon cheisteanna nó údar imní agat maidir lenár Ráiteas Príobháideachais, seol ríomhphost chugainn le do thoil ag: oifig@cccholmcille.ie

Privacy Statement v1.1