Comórtas Grianghrafadóireacht Féilire Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2019

Comórtas Grianghrafadóireacht Féilire Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2019

Comórtas Grianghrafadóireacht
&
Féilire Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2019

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

 • Tá an comórtas oscailte do bhaill Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo amháin agus tá
  an iontráil saor in aisce. Mura bhfuil tú i do bhall cheana féin, is féidir leat cur isteach ar an
  gcomórtas má ghlacann tú ballraíocht sa chomhar creidmheasa.
 • Tá an comórtas oscailte do ghrianghrafadóirí amaitéaracha agus sin amháin.
 • Téama: “An Nádúr”
 • Ní mór go mbeidh grianghraif i bhformáid tírdhreacha (landscape). Ní ghlacfar leo siúd atá
  i bhformáid lánléargais nó portráide.
 • Níor chóir leasú a dhéanamh ar an íomhá m.sh. Photoshop & rl.
 • Is grianghraif a tógadh le trí bliana anuas a bheidh i gceist agus é tógtha i gceantar
  Chonamara.
 • Ní mór teideal ceart a bheith ag gabháil le gach grianghraf a sheoltar isteach
  (bí cruthaitheach), mar aon le dáta agus le suíomh cruinn.
 • Féadfaidh gach iontrálaí dhá ghrianghraf a sheoladh isteach agus ba chóir an grianghraf sin
  a sheoladh go leictreonach ar ríomhphost chuig feilireccccteo@gmail.com
 • Ní mór go mbeidh na grianghraif ar chaighdeán priontála (1 meigibheart ar a laghad)
 • Roghnófar 12 grianghraif agus beidh ainm an grianghrafadóir chomh maith le teideal an
  ghrianghraif priondáilte i bhFéilire 2019.
 • Ag tús Mí na Samhna tabharfar an deis do dhaoine ‘Like’ a dhéanamh ar leathanach
  FaceBook an Comhar Creidmheasa ar an 12 grianghraif a roghnófar agus beidh an
  grianghraf is mó a fhaigheann ‘Likes’ ar chlúdach an fhéilire.
 • Beidh duais €50 don ghrianghrafadóir a thógann an grianghraf a théann ar chlúdach an Fhéilire agus beidh duais de €20 do na grianghrafadóirí eile a roghnaítear a gcuid grianghraif don fhéilire.
 • Is é an dáta deiridh le hiontrálacha a bheith faighte ná Dé hAoine 2ú Samhain 2018.
 • Ní mór go mbeidh ainm, seoladh, uimhir theileafóin, uimhir chuntas an comhar creidmheasa agus seoladh ríomhphoist an ghrianghrafadóra in éineacht le gach grianghraf.Tá cead tuismitheora nó caomhnóra riachtanach má tá tú faoi 18 bliana d’aois.
 • Níl grianghrafadóirí a bhuaigh an phríomhdhuais níos mó ná uair amháin i rith na trí bliana atá caite incháilithe chun páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.
 • Ar iontráil, measfar go gcomhaontaíonn gach iontrálaí a bheith faoi cheangal ag na rialachaseo agus tá ceart ar chosaint ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo aon iontráil a fhágáil ar lár ón gcomórtas ag tráth ar bith agus dá rogha féin go hiomlán má chreideann Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo ar chúis ar bith go bhfuil na rialacha seo á sárú ag iontrálaí.
 • Is leis an ghrianghrafadóir an cóipcheart i gcónaí ach ar iontráil sa chomórtas, tugann sé/sí cead do Chomhar Creidmheasa Cholm Cille Teo an íomhá a úsáid ar a fhéilire/láithreán gréasáin/taispeántais áitiúla agus ábhair bholscaireachta.
 • Ní mór gurb é/í an t-iontrálaí úinéir aonair an chóipchirt i ndáil le gach grianghraf a sheolfar isteach agus níor chóir go ndéanfaí sárú ar aon dlíthe ó thaobh grianghraif a thógáil; ní mór cead a bheith faighte ón úinéir roimh ré maidir le grianghraif de shuímh nó de láithreacha príobháideacha.
 • Má tá an duine/daoine atá sa ghrianghraf faoi 18 bliana d’aois ansin ní mór go dtabharfaidh tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil an duine/daoine sin cead thar a gceann a íomhá/a híomhá a fhoilsiú in ábhair bholscaireachta. Mura dtugtar cead, dícháileofar an iontráil as angcomórtas.
 • Níl aon teorainn aoise i gceist leis an gComórtas. Má bhíonn duine faoi 18 bliana d’aois ar lá an dáta iontrála, ba chóir cead tuismitheora/caomhnóra i scríbhinn a thaispeáint.
 • Ní mór gurb í obair bhunaidh an iontrálaí a bhí i ngach iontráil agus níor chóir go gcuirfí isteach ar chearta aon pháirtí eile.
 • Tá an focal deiridh ag na moltóirí agus ní ghlacfar le comhfhreagras ina leith.
 • Ní ghlacfaidh Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo freagracht maidir le haon damáiste nó caillteanas maidir le hiontrálacha.
 • Ní mór d’iontrálaithe barántas a thabhairt go bhfuil sé/sí ábalta go fisiciúil agus ó thaobh meabhrach de a bheith rannpháirteach sa chomórtas agus nach gcuirfear é féin/í féin nó daoine eile i gcontúirt ó thaobh a bheith rannpháirteach sa chomórtas. Ní bheidh ComharCreidmheasa Cholm Cille Teo freagrach as aon chaillteanas, damáiste, éileamh, caiteachas (lena n-áirítear costais dlí) a thabhaítear agus a eascraíonn go díreach nó go hindíreach asdo rannpháirtíocht sa chomórtas.
 • Is le Bord Stiúrtha Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo an cinneadh deiridh maidir leis na Téarmaí agus na Coinníollacha seo nó maidir le haon ábhar eile a eascraíonn as an gcomórtas agus ní bheidh sé faoi réir ag achomharc. Ní ghlacfar le haon chomhfhreagras ina leith.
Raiteas Príomháideachais

Raiteas Príomháideachais

Privacy Statement v1.1

Ráiteas Príobháideachais

Leagtar amach sa Ráiteas Príobháideachais seo an bealach ina mbaineann Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta (CCCC Teo.) úsáid as agus a ndéanann siad cosaint ar aon fhaisnéis a thugann tú do CCCC TEO. agus tú ag úsáid an láithreán gréasáin seo.
Tá CCCC TEO. tiomanta do chinntiú go ndéantar do chuid príobháideachais a chosaint. Sa chás go n-iarraimid ort faisnéis áirithe a chur ar fáil dúinn, trínar féidir tú a aithint agus tú ag úsáid an láithreáin gréasáin seo, is féidir leat a bheith cinnte nach mbainfear úsáid as an fhaisnéis sin ach amháin de réir an ráitis príobháideachais seo.
D’fhéadfadh CCCC TEO. athrú a chur ar an ráiteas seo ó am go ham agus an leathanach seo á thabhairt cothrom le dáta againn. Ba chóir duit an leathanach seo a sheiceáil ó am go ham ar mhaithe lena cinntiú go bhfuil tú sásta le haon athruithe atá á ndéanamh. Tá feidhm leis an Ráiteas seo ón 31/03/2015.

An t-ábhar atá á bhailiú againn

D’fhéadfaimid an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú:
• Ainm agus uimhir bhallraíochta
• Faisnéis teagmhála, lena n-áirítear seoladh ríomhphoist
• Faisnéis déimeagrafach ar nós cód poist, roghanna agus ábhar spéise
• Faisnéis eile atá ábhartha do shuirbhéanna custaiméara agus/nó tairiscintí

Cad atá a dhéanamh againn leis an fhaisnéis a bhailímid

Teastaíonn an fhaisnéis seo uainn le tuiscint a fháil ar do chuid riachtanais agus le seirbhís níos fearr a chur ar fáil duit agus go háirithe mar gheall ar na cúiseanna seo a leanas:
• Coimeád taifid inmheánacha.
• D’fhéadfaimid úsáid a bhaint as an fhaisnéis lenár dtáirgí agus seirbhísí a fheabhsú.
• D’fhéadfaimid ríomhphost maidir le cur chun cinn táirgí nua, tairiscintí speisialta nó faisnéis eile a mheasaimid a bheadh mar ábhar spéise duit a sheoladh chugat go tréimhsiúil agus úsáid á bhaint againn as an seoladh ríomhphoist a thug tú dúinn.
• D’fhéadfaimid, ó am go ham, úsáid a bhaint as do chuid faisnéise chun teagmháil a dhéanamh leat chun críocha taighde margaidh. D’fhéadfaimid teagmháil a dhéanamh leat ar ríomhphost, fón, facs nó tríd an bpost. D’fhéadfaimid úsáid a bhaint as an fhaisnéis freisin chun an láithreán gréasáin a chur in oiriúint de réir an ábhair spéise atá agat.

Slándáil

Táimid tiomanta slándáil do chuid faisnéise a chinntiú. Ar mhaithe le rochtain nó nochtadh neamhúdaraithe a sheachaint, tá nósanna imeachta fisiciúla, leictreonacha agus bainistíochta oiriúnacha curtha i bhfeidhm againn leis an fhaisnéis atá á bailiú againn ar líne a chosaint agus a choinneáil slán.

An chaoi ina mbainimid úsáid as fianáin

Bainimid úsáid as fianáin le hábhar agus le fógraí a phearsantú, le gnéithe maidir le meáin shóisialta a chur ar fáil agus le hanailís a dhéanamh ar thrácht láithreáin. Déanaimid faisnéis a chomhroinnt freisin lenár meáin shóisialta, comhpháirtithe fógraíochta agus anailísíochta maidir leis an úsáid a bhaineann tú as ár láithreáin, agus d’fhéadfadh siadsan é a chur le faisnéis eile a chuir tú ar fáil dóibh nó atá bailithe acu ón úsáid a bhaineann tú as a gcuid seirbhísí.
Comhad beag is ea fianán a iarrann cead dul ar thiomántán crua do ríomhaire. Ar chomhaontú a bheith faighte uait, cuirtear an comhad ar an diosca crua agus cuidíonn an fianán le hanailís a dhéanamh ar thrácht gréasáin nó insíonn duit nuair a thugann tú cuairt ar láithreán áirithe. Cuireann fianáin ar chumas feidhmchláir gréasáin tú a fhreagairt mar dhuine aonair. Tá ar chumas an fheidhmchláir gréasáin a chuid oibríochta a chur in oiriúint do do chuid riachtanais, na nithe a thaitníonn leat nó nach dtaitníonn leat trí fhaisnéis a bhailiú agus a choimeád i gcuimhne ó thaobh na roghanna atá á ndéanamh agat.
Bainimid úsáid as fianáin logála tráchta lena fháil amach cé na leathanaigh atá á n-úsáid. Cuidíonn sé seo linn le hanailís a dhéanamh maidir le trácht ar an leathanach gréasáin agus chun ár láithreán gréasáin a fheabhsú ar mhaithe lena chur in oiriúint do riachtanais an chustaiméara. Ní bhainimid úsáid as an fhaisnéis seo ach amháin chun críocha anailíse staidrimh agus baintear na sonraí den chóras ansin.
Go foriomlán, cuidíonn na fianáin linn chun láithreán gréasáin níos fearr a chur ar fáil duitse, trína chur ar ár gcumas monatóireacht a dhéanamh ar na leathanaigh atá úsáideach duit agus na leathanaigh nach bhfuil. Ní thugann fianán deis dúinn ar bhealach ar bith do ríomhaire a rochtain nó aon eolas fút a rochtain, seachas na sonraí a roghnaíonn tú a chomhroinnt linn.
Is féidir leat rogha a dhéanamh fianáin a ghlacadh nó gan iad a ghlacadh. Glacann formhór brabhsálaithe gréasáin le fianáin sa ghnáthchúrsa, ach de ghnáth is féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú le fianáin a dhiúltú más mian leat. D’fhéadfadh sé sin tú a chosc ó bhuntáiste iomlán a bhaint as an láithreán gréasáin.

Naisc le láithreán gréasáin eile

D’fhéadfadh sé go mbeadh naisc le láithreáin gréasáin eile ar díol spéise iad ar ár láithreán gréasáin. Ar an bpointe, áfach, is a bhaineann tú úsáid as na naisc seo lenár láithreán gréasáin a fhágáil, ba chóir duit a thabhairt ar aird nach bhfuil aon smacht againn ar an láithreán gréasáin eile sin. Dá bhrí sin, ní féidir linn a bheith freagrach as cosaint agus as príobháideachas aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil agus tú ar chuairt ar láithreán gréasáin den sórt sin agus níl láithreáin gréasáin den sórt sin faoi rialú an ráitis phríobháideachais seo. Ba chóir duit a bheith thar a bheith aireach agus féachaint ar an ráiteas príobháideachais a bhaineann leis an láithreán gréasáin atá i gceist.

Faisnéis phearsanta a rialú

Is féidir leat rogha a dhéanamh srian a chur ar bhailiú nó ar úsáid do chuid faisnéise pearsanta sna bealaí seo a leanas:
• pé uair a iarrtar ort foirm a líonadh isteach ar an láithreán gréasáin, lorg an bosca inar féidir leat clic a chur lena léiriú nach dteastaíonn uait go mbainfeadh aon duine eile úsáid as an fhaisnéis chun críocha margaíochta dírí
• sa chás gur chomhaontaigh tú roimhe seo cead a thabhairt dúinn úsáid a bhaint as do chuid faisnéise pearsanta chun críocha margaíochta dírí, is féidir leat d’intinn a athrú ag tráth ar bith trí scríobh chugainn nó ríomhphost a sheoladh chugainn ag oifig@cccholmcille.ie
Ní dhéanfaimid do chuid faisnéise pearsanta a dhíol, a scaipeadh nó a thabhairt ar léas don tríú páirt mura bhfuil do thoiliú againn nó mura n-éilítear le dlí orainn é sin a dhéanamh. Féadfaimid do chuid faisnéise pearsanta a úsáid le faisnéis bholscaireachta maidir le tríú páirtithe a sheoladh chugat, a bheadh, dár linne, ina ábhar spéise duit, má chuireann tú in iúl dúinn gur mhian leat go dtarlódh sé sin.
Má tá aon cheisteanna nó údar imní agat maidir lenár Ráiteas Príobháideachais, seol ríomhphost chugainn le do thoil ag: oifig@cccholmcille.ie

Privacy Statement v1.1

5 fáth le iasacht a fháil ó Chomhar Creidmheasa Cholm Cille

5 fáth le iasacht a fháil ó Chomhar Creidmheasa Cholm Cille

An fealsúnacht a bhí againn i gcónaí ná a bheith ag breathnú ar rudaí ar bhealach difriúil. Tuigimíd an éifeacht dearfach is féidir a bheith ag iasacht ar do shaol, ag tabhairt seans duit na rudaí atá uait a cheannacht agus de bharr sin breathnaíonn muid ar do scéal iomlán.

 1. Cuireann muide iasachtaí ar fáil le tearmaí réalaíocha agus tugtar deis duit na hiasachtaí a íoc ar ais i mbealach a fheileann duitse.
 2. Ciallaíonn ár rátaí iasachta (idir 6.7% agus 9.41%) go mbeidh tú ábalta iasacht a fháil ag ráta réasúnta creidmheasa i gcomparáid le soláthróirí airgeadais eile.
 3. Níl aon táillí faoi cheilt nó costais idirbheartaíochta.
 4. Tá an iasacht ó do chomhar creidmheasa faoi árachas – faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha – gan aon chostais dhíreacha á ghearradh ortsa. Baineann iasachtóirí eile muirear amach ina leith sin.
 5. Má athraíonn do chúinsí pearsanta nó má tá fadhb ar bith agat tá sé éasca labhairt linn agus déanfaimíd muid gach rud go féidir linn chun cabhrú leat.

Ná déan dearmad ariamh gur ball tú den Comhar Creidmheasa agus ní custaiméir – tá muide anseo ar do shon.
Labhair linn inniu ar 091 593421 nó ar Viber / WhatsApp ar 086 8484751 nó buail isteach againn chun cainte linn.

5 séirbhís iontach atá ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille

5 séirbhís iontach atá ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille

 1. Is féidir teangmháil a dhéanamh linn, eolas agus foirmeacha a fháil uainn agus iarratas iasachta agus ballraíochta a dhéanamh trí Viber, WhatsApp agus Skype.
 2. Tá IBAN agus BIC ar fáil do gach ball agus táimíd in ann glacadh le h-íocaíochtaí leictreonacha chomh maith le dochar díreach a shocrú ó chuntais na mball.
 3. Margadh airgeadraí eachtracha ar fáil.
 4. Réimse leathan iasachtaí – iasachtaí chairr, iasachtaí pearsanta, iasachtaí oideachais, iasachtaí athchoiriú tí srl.
 5. Tá tú in ann súil a choinneáil ar do chuntas ar líne.
Foirm Iarratais shamplach

Foirm Iarratais shamplach

Ar an dá rud is tábhachtaí a bhaineann le hiasacht tá: a bheith in ann airgead a fháil ar iasacht agus bheith ábalta an iasacht sin a íoc ar ais. Spreagaimid tú i gComhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta le do chuid airgid a bhainistiú go cúramach trí iasachtaí a struchtúrú a oireann do riachtanais agus do chumas an iasacht sin a íoc ar ais.. An fáth go bhfuil difríocht ag baint le hiasacht ó Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta

 • Níl aon táillí  faoi cheilt nó costais idirbheartaíochta.
 • Tá ár gcuid rátaí úis cothrom agus réasúnta i gcomparáid le heagraíochtaí eile sa mhargadh.
 • Ríomhtar aisíocaíochtaí agus d’iarmhéid atá ag laghdú á thabhairt san áireamh, sa chaoi go mbeidh níos lú úis á íoc agat le gach aon aisíocaíocht.
 • Tá an iasacht ó do chomhar creidmheasa faoi árachas – faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha – gan aon chostais dhíreacha á ghearradh ortsa. Baineann iasachtóirí eile muirear amach ina leith sin.
 • Beidh ar do chumas an iasacht a íoc ar ais níos túisce, beidh tú in ann aisíocaíochtaí cnapshuime breise a dhéanamh nó cur le do chuid aisíocaíochtaí rialta, gan phionós.
 • D’fhéadfadh sé go ngearrfadh iasachtóirí eile muirear breise ort mar gheall ar iad a íoc ar ais níos túisce!

Ciallaíonn ár ráta iasachta de 9.41% go mbeidh tú ábalta iasacht a fháil ag ráta réasúnta creidmheasa i gcomparáid le soláthróirí airgeadais eile – cuir sinne i gcomparáid le soláthróirí seirbhíse airgeadais eile agus beidh a fhios agat go bhfuil an margadh is fearr á fháil agat i  gComhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta..  Is ionann an méid iomlán a bheith iníoctha ag ball agus €6,227.40 ar iasacht €5,000 le ráta athraitheach úis 5 bliana, le haisíocaíochtaí míosúla de €103.79, le (ráta céatadánach bliantúil) APR de 9.41%.. Conas a dhéanaim iarratas ar iasacht:. I dtús báire, ní mór duit a bheith i do bhall de Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta. Cliceáil anseo le tuilleadh eolas a fháil maidir le conas a bheith i do bhall. Do na baill atá againn, tabhair cuairt orainn nó cuir glaoch orainn agus beidh muid ábalta do chuid riachtanais a phlé leat agus foirm iarratais a thabhairt duit.. Tá iasachtaí faoi réir ag ceadú a fháil. Beidh feidhm le Téarmaí agus Coinníollacha.’

Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo – ag tiontú ar an teicneolaíocht dhigiteach

Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo – ag tiontú ar an teicneolaíocht dhigiteach

Beidh Comhar Creidhmheasa Cholm Cille Teo ar an gcéad Comhar Creidmheasa sa tír atá ag dul go hiomlán digiteach.  Faoin 10ú lá de  Mhí Aibreán beidh baill in ann teangabháil a dhéanamh linn, eolas agus foirmeacha a fháil uainn agus iarratas iasachta agus ballraíochta a dhéanamh linn trí Viber, Whatsapp agus Skype..
Cheana féín tá ár mbaill in ann nascadh linn tríd an suíomh idirlíon (www.cccholmcille.ie),  an ríomhphost (oifig@cccholmcille.ie), agus ar ndóigh san oifig in Indreabhán agus ar an gCeathrú Rua.  Ach i gceann coicíse beidh muid ag cur leis na bealaí atá ár mbaill in ann labhairt linn.<br>. ‘Sé seo an ré dhigiteach agus tuigeann muide go gcaithfear bogadh leis, le go mbeidh muid in ann freastal ar ár mbaill i mbealach áisiúl agus in ann seirbhís éifeachtúil a chur ar fáil dóibh. Tá ar a laghad próifíl mheán shóisialta amháin ag níos mó ná 94% de mhuintir na hÉirinn, agus Skype, Viber agus Whatsapp ar na haipeanna is mó a bhfuil tóir orthu.

Tá an saol iontach gnóthach agus tuigeann muid go bhfuil sé thar a bheith deacair do dhaoine am a thógáil le buaileadh isteach chun tabhairt faoi chúntas a oscailt nó cur isteach ar iasacht.  Is ar an mbonn sin atá muid ag bogadh ár séirbhísí isteach sa domhan digiteach agus muide ag iarraidh an chuid seo den tsaoil a dhéanamh níos éasca daoibh uilig.. So bígí ag faire amach don céim nuálach seo a bheas muid ag tógáil go luath!.