Baincéireacht ar Líne agus Aip Móibíleach

Baincéireacht ar Líne agus Aip Móibíleach

Mar gheall ar an ráig den Choróinvíreas Covid-19 tá an leathanach seo curtha le chéile againn chun tú a thabhairt suas chun dáta maidir leis na bearta atá á gcur i bhfeidhm ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo.

An t-eolas is deireanaí

Tá an dhá oifig oscailte mar is gnách. Freisin,  tá oifig an Chomhair Creidmheasa ar an gCeathrú Rua oscailte ar an Luan agus ar an Máirt chomh maith faoi láthair. Tá muid dá dhéanamh seo ar mhaithe le sábháilteacht agus sláinte na foirne.

 

Seo a leanas uaireanta oscailte Oifig na Ceathrún Rua faoi láthair:

 

Dé Luain         10.30-4.00

Dé Máirt          10.30-4.00

Déardaoin       10.30-5.00

Dé hAoine       10.30 -5.00

Dé Sathairn     10.30-2.30

(Beidh sé seo ag athrú ar ais go dtí na gnáthuaireanta oscailte nuair a mheasann muid go bhfuil an riosca atá bainteach leis an Choróinvíreas laghdaithe)

Seo a leanas uaireanta oscailte Oifig an Chnoic faoi láthair:

Dé Luain         10.30-4.00

Dé Máirt          10.30-4.00

Déardaoin       10.30-5.00

Dé hAoine       10.30 -5.00

Dé Sathairn       9.30-2.30

Bealaí eile le hidirbheart a dhéanamh

Tuigeann muid nach bhfuil roinnt de na Baill in ann a theacht isteach go dtí na hoifigí, agus freisin is é an treoir atá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag tabhairt faoi láthair ná gan do theach a fhágáil mura bhfuil gá leis.

Dá bhrí sin, féach cuid de na roghanna atá oscailte duit le hidirbheart a dhéanamh linn.

Ar líne

Teastaíonn uainn na Baill a ghríosú le Baincéireacht ar Líne a shocrú suas ionas go mbeidh ar cumas na mbaill dul isteach ina gcuntais Comhar Creidmheasa ón mbaile.

Cliceáil anseo do rochtain ar líne nó déan teagmháil linn ag 091-593421 / 091-869915 nó 086-8484751 nó seol ríomhphost chuig oifig@cccholmcille.ie

 

 

 

An tseirbhís Bhaincéireachta ar Líne

Cuirfidh sé sin ar do chumas:

 • Airgead a aistriú ó do Chuntas sa Chomhar Creidmheasa chuig Cuntas Bainc nó billí a íoc
 • Airgead a aistriú isteach go dtí do Chuntas sa Chomhar Creidmheasa ó do chuntas bainc.

Teileafón

 • Is féidir Íocaíochtaí Iasachta a dhéanamh ar an teileafón agus tú ag baint úsáid as do chárta dochar ach teagmháil a dhéanamh linn ag 091-593421 nó 091-869915.
 • Is féidir leat Dochar Díreach a shocrú suas chun íocaíochtaí a dhéanamh isteach go dtí do chuntas ach teagmháil a dhéanamh linn ag 091-593421 nó 091-869915.

ATM

 • Tá meaisín ATM taobh amuigh d’oifig an Chomhair Creidmheasa ar an gCnoc. Mura bhfuil cárta ATM ag ball nó má tá cárta ATM agat cheanna féin agus dearmad déanta agat ar d’uimhir Pin déan teagmháil linn ag 091-593421 nó 091-869915.

 

Bearta atá á dtógáil sna Brainsí

Tá muid ag tógáil na réamhchúraimí go léir chun sábháilteacht agus sláinte ár mball agus na foirne a chinntiú. Iarrann muid ar dhaoine a thagann isteach go dtí oifigí an Chomhair Creidmheasa fanacht siar dhá mhéadar ar a laghad ó dhaoine eile agus na marcanna atá ar urláir na hoigigí a leannacht.

Tugtha suas chun dáta: 20/03/20

5 fáth le bheith i do bhall do Comhar Creidmheasa Cholm Cille

5 fáth le bheith i do bhall do Comhar Creidmheasa Cholm Cille

Mar atá scríofa ar balla an Comhar Creidmheasa, “Is ar scáth a chéile a mhaire ann muid”. Oibríonn muide le chéile – an fhoireann, an bhainisteoir, na h-oibrithe deonacha, na baill – chun cinntiú go bhfuil ár gComhar Creidmheasa in ann féidhmiú go h-eifeachtiúil agus dul chun cinn suntasach a dhéanamh bliain i ndiadh bliana.

 1. Is institiúid áitiúil é an Comhar Creidmheasa agus ní institiúid airgeadais é, atá ann ar mhaithe le brabús.
 2. Tá sé áitiúil agus pearsanta – tá muide anseo ar do shonsa agus ar mhaithe leatsa.
 3. Is leatsa an Comhar Creidmheasa. Is ball tú agus ní custaiméir agus is cuma cé mhéad airgead atá agat linn, tá guth agatsa agus éisteófar leat.
 4. Tá sé an éasca teangmháil a dhéanamh linn – fón, Viber, WhatsApp, Skype – ag am a fheileann duit.
 5. Tá sé éasca ballraíocht a thógáil amach linn – tóg isteach do chruthúnas seoladh agus aitheantas, nó sheol chugainn iad trí Viber nó WhatsApp agus tabharfaidh muid aire duit.

Labhair linn inniu ar 091 593421 nó ar Viber / WhatsApp ar 086 8484751 nó buail isteach againn chun cainte linn.

Sparránacht PJ Mhuiceanach – Bronnta ar Evan Ó Gríofa

Sparránacht PJ Mhuiceanach – Bronnta ar Evan Ó Gríofa

Bronnadh Sparránacht PJ Mhuiceanach MacDonncha ar Evan Ó Gríofa as Poll Uí Mhuireann, Leitir Móir, oíche Dé hAoine seo caite i Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua.  Seo an dara bliain gur bronnadh an Sparánnacht seo, atá urraithe ag Cáirde PJ agus Comhar Creidmheasa Cholmcille Teo.  Is gradam é seo a bhronntar ar an dalta a roghnaítear mar ‘Scoláire na Bliana’ do bhliain na h-ardteiste.  Bronntar an gradam i ndílchuimhne ar PJ Mhuiceanach MacDonncha, iar-scoláire de chuid na scoile a fuair bás go trágóideach i 1994 ag aois scór bliana.  Bhí máthair PJ, Bridie, i láthair ar an ócáid, maraon le deartháir PJ, Mark MacDonncha agus b’í Niamh Ni Dhonncha, neacht le PJ a bhronn an Gradam ar Evan in éineacht le Treasa Ní Fhlatharta, Bainisteoir an Chomhar Creidmheasa.  Thug Peadar Ó Loideáin, cara le PJ, an príomh óráid ar an oíche.
Bronnadh Sparránacht Europus ar an oíche chomh maith.  Seo Sparánnacht atá urraithe ag an gcomhlacht aistriúcháin, Europus, chun gradam faoi leith a thabhairt do scoláire a bhaineann barr feabhais amach i gcaint agus i scríobh na Gaeilge.  B’í Áine Ní Chualáin, ón gCeathrú Rua, a bhain amach an gradam áirithe seo agus bhronn Sinéad Ní Ráinne, Stiúrthóir Europus an gradam uirthi.
Folúntas Poist: Oifigeach um Chomhlíonadh agus Riosca

Folúntas Poist: Oifigeach um Chomhlíonadh agus Riosca

Cur Síos ar an Ról

Cuirfidh an tOifigeach um Chomhlíonadh agus Riosca dearbhú ar fáil do Bhord na Stiúrthóirí agus do Chláraitheoir na gComhar Creidmheasa agus don Bhanc Ceannais freisin go bhfuil an comhar creidmheasa ag feidhmiú laistigh de litir agus de spiorad an chreata dhlíthiúil agus rialála atá leagtha síos laistigh de dhlí an Stáit (agus laistigh de dhlí an AE) agus go háirithe an creat rialála agus maoirseachta atá á n-éileamh ag rialtóirí agus ag comhlachtaí reachtúla agus gairmiúla eile. Is é atá mar chuspóir le bainistíocht riosca ná an comhar creidmheasa, a chuid baill, a cháil, a chuid sócmhainní agus leasa páirtithe leasmhara a chosaint trí gach bagairt i leith baint amach cuspóirí gnó an comhar creidmheasa a aithint, a mheas agus a bhainistiú.

PRÍOMHFHREAGRACHTAÍ

Bainistíocht Riosca

 1. Próiseas bainistíochta riosca foriomlán don chomhar creidmheasa a phleanáil, a leagan amach agus a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear, forbairt agus feidhmiú polasaí bainistíochta riosca ina leagtar amach a chur chuige i leith riosca agus a chur chuige i leith bainistíochta riosca;

Comhlíonadh

 1. Córas don chomhlíonadh a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil gach gné de na táirgí agus de na seirbhísí ábhartha go léir atá á gcur ar fáil ag an gcomhar creidmheasa dá chuid baill á ndéanamh de réir na ndlíthe, rialacháin, polasaithe agus nósanna imeachta, rialacha agus Cóid Cleachtais agus go bhfuil siad ag teacht le dea-chleachtais sa tionscal.

Ceannaireacht & Bainistíocht  

 1. Feidhmiú mar bhall den Fhoireann Bainistíochta. Freastal agus cion a chur le cruinnithe na Foirne Bainistíochta, cruinnithe ginearálta foirne agus más gá, le cruinnithe Boird agus/nó cruinnithe coiste.
 2. A bheith rannpháirteach agus an córas bainistíochta feidhmíochta agus bainistíochta riosca agus comhlíonadh ar fud an chomhair creidmheasa a stiúradh.
 3. Cur le cultúr a fhorbairt atá ag teacht le Luachanna an Comhar Creidmheasa agus áit iontach le hoibriú inti a chruthú.
 4. Inniúlacht ghairmiúil a choimeád agus freastal ar chláir oiliúna nó ar cheardlanna mar is gá.
 5. A chinntiú go bhfuil cothabháil á dhéanamh ar na leibhéil is airde rúndachta.
 6. Tacaíocht a thabhairt don Bhainisteoir/don Bhord ó thaobh polasaithe agus treoracha an Bhoird a chur i bhfeidhm.
 7. Tabhairt faoi aon iarratas réasúnach eile a dhéanann an Bainisteoir Ginearálta nó Bord na Stiúrthóirí.
 8. Glacadh le freagracht go príomha as an réimeas i dtaca le Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus as Cosaint Sonraí a riaradh

Beidh na scileanna agus an taithí seo a leanas ag an iarratasóir rathúil:

 • Cáilíocht ghairmiúil atá ábhartha don ról.
 • Taithí ábhartha sna seirbhísí airgeadais ag feidhmiú i gcomhlíonadh, i mbainistíocht riosca nó i ról iníuchóireachta inmheánaí in aonán atá á rialú ag Banc Ceannais na hÉireann.
 • Eolas agus tuiscint ar an timpeallacht rialála a rialaíonn comhar creidmheasa.
 • Tréithe láidre ceannaireachta, scileanna idirphearsanta, príomhchaidrimh a fhorbairt.
 • Scileanna láidre eagrúcháin agus bainistíochta ama.
 • Sárscileanna inniúlachta ar ríomhairí agus sárscileanna anailíse agus scríbhneoireachta tuarascálacha.
 • Beidh scileanna cumarsáide den scoth, idir scríobh agus labhairt, i nGaeilge agus i mBéarla, riachtanach freisin.

 

Tá taithí in earnáil na gcomhar creidmheasa inmhianaithe ach níl sí riachtanach. Chuimseodh taithí ábhartha sna seirbhísí airgeadais, ag obair i ról comhlíonta nó bainistíochta riosca i gcomhar creidmheas, i mbanc, cumann foirgníochta, cuideachta airgeadais, cuideachta árachais, cuideachtaí árachais saoil / pinsin, idirghabhálaí nó aonán eile atá á rialú ag an mBanc Ceannais.

Beidh tuarastal i gcomhréir le cáilíochtaí agus le taithí ábhartha.

Is feidhm rialaithe (CUCF-2) laistigh de réimeas Inniúlachta agus Ionracais Bhanc Ceannais na hÉireann atá sa phost seo. 

Is féidir iarratais le curriculum vitae a sheoladh tríd an bpost nó le ríomhphost.

Tríd an bpost chuig:

An Grúpa Earcaíochta                                                                                                          

Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta An Cnoc

Co. na Gaillimhe

 

Nó le ríomhpost chuig: post@cccholmcille.ie

 
Bí cinnte “Iarratas ar Phost” a chur go soiléir ar an gClúdach ar iarratais tríd an bpost, agus mar cheannteideal ar iarratais le ríomhphost.
Déanfar iarratasóirí a dhéanfaidh canbhasáil/stocaireacht a dhícháiliú.
 D’fhéadfadh feidhm a bheith le gearrliostú agus déanfar measúnú ar bhonn an eolais a chuirtear ar fáil san iarratas. 
 Is Fostóir Comhdheiseanna é Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta.
 An t-am agus an dáta deireanach d’iarratais: Dé hAoine, 13ú Nollaig 2019 ag a 4:00 i.n.
Comórtas Ealaíne

Comórtas Ealaíne

Tá Comórtas Ealaíne an Comhar Creidmheasa dá reáchtáil ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille arís i mbliana.

Is féidir an foirm iarratais/rialacha a íoslódáil ón leathanach seo nó beidh siad ar fáil in Oifig an Chnoic nó Oifig na Ceathrún Rua. Tá an t-eolas ar fad curtha ar fáil do na scoileanna chomh maith. Is é an dáta deireadh iontrála ná 8ú Samhain 2019.

Foirm iontrála le n-íoslódáil anseo:  slí an tsaoil

Níos mó daoine ná riamh ag glacadh le hiasachtaí uainn i gConamara.

Níos mó daoine ná riamh ag glacadh le hiasachtaí uainn i gConamara.

“Níos mó daoine ná riamh ag glacadh le hiasachtaí uainn i gConamara.”

Luach 12 Milliún d’iasachtaí anois ar leabhair Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teo.

D’fhógair Comhar Creidmheasa Cholmcille inniu go bhfuil breis agus 12 Milliún d’iasachtaí ag seasamh amach ar leabhair an eagrais anois – an méid is airde riamh ó bunaíodh é i 1987, le hardú de 10% tagtha ar an líon iasachtaí a tugadh amach sa bhliain atá imithe tharainn.

“Is dea-scéala iad na figiúirí is déanaí,’ arsa Ruairí Ó Néill, Bainisteoir an Chomhar Creidmheasa atá ag éirí as a phost ag deireadh na míosa seo tar éis deich mbliana chun glacadh le post nua mar Bhainisteoir Réigiúin le hÚdarás na Gaeltachta. “Léiríonn an nuacht seo go bhfuil muintir na háite ag dul i gcleachtadh ar na modhanna nua atá againn chun cur isteach ar iasachtaí – modhanna a éascaíonn agus a thapaíonn an córas – ar nós úsáid a bhaint as Whatsapp, nó Viber nó fiú chun iarratas a dhéanamh ar an nguthán.”

Déanann an Comhar Creidmheasa freastal ar bhreis agus 7,000 ball níomhac, ó cheantar Bhearna go dtí na hOileáin in Iarthar Chonamara. Den chuid is mó is iasachtaí beaga a thugtar amach – chun carr a cheannach, teach a athchóiriú nó chun cabhrú le tuismitheoirí a bhfuil mac nó iníon leo ag dul go coláiste.

Léiríonn figiúirí na bliana seo caite gur iasachtaí cairr is mó a raibh tóir orthu – agus tugadh amach suim de €9,000 ar an meán do bhaill chun cuidiú leo carr a cheannach. Ina dhiaidh sin bhí tóir faoi leith ar iasachtaí athchóirithe tí. Tugadh amach suim de €25,000 ar an meán mar iasachtaí athchóirithe tí.

Léirigh na figiúirí freisin go raibh go leor daoine ag ceannach cairr do mhac nó iníon leo atá ag freastal ar Choláiste i nGaillimh;

“Is bealach suimiúil é seo chun costais tríú leibhéil a choinneáil íseal’, arsa Ó Néill, ‘agus is fiú go mór an focal a scaipeadh go bhfuil ráta iasachta faoi leith againn chun cuidiú le tuismitheoirí atá ag iarraidh iasachta a bhfuil clann leo chun dul go coláiste tríú leibhéal.”

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi iasachtaí an Chomhar Creidmheasa is féidir cuairt a thabhairt ar an suíomh ag www.cccholmcille.ie

Uaireanta Oscailte na Nollag 2018

Uaireanta Oscailte na Nollag 2018

Cnoc

Satharn 22/12/18 go Déardaoin 27/12/18 Dúnta

Aoine 28/12/18 10:30 – 4:00i.n. Oscailte 

Satharn 29/12/18 9:30 – 2:30i.n. Oscailte 

Ar ais mar is gnáth Déardaoin 3 Eanáir 2019

 

An Cheathrú Rua

Sathran 22/12/18 go Déardaoin 27/12/18 Dúnta

Aoine 28/12/18 Oscailte 10:30 – 4:00i.n. Oscailte 

Satharn 29/12/18 Oscailte 10:30 – 2:30i.n. Oscailte 

Ar ais mar is gnáth Déardaoin 3 Eanáir 2019