Uaireanta Oscailte na Nollag 2017

Uaireanta Oscailte na Nollag 2017

CNOC

Sathran 23/12/17 Oscailte 9:30 – 2:30i.n.
Luan 25 go Déardaoin 28/12/17 Dúnta
Aoine 29/12/17 Oscailte 10:30 – 4:00i.n.
Satharn 30/12/17 Oscailte 9:30 – 2:30i.n.
Luan 1/1/2018 Dúnta

An Cheathrú Rua

Sathran 23/12/17 Oscailte 10:30 – 2:30i.n.
Luan 25 go Déardaoin 28/12/17 Dúnta
Aoine 29/12/17 Oscailte 10:30 – 4:00i.n.
Satharn 30/12/17 Oscailte 10:30 – 2:30i.n.
Luan 1/1/2018 Dúnta

Ar ais mar is gnáth Máirt 2 Eanáir 2018

Nár dheas an rud carr nua!

Níl aon dul as, tá carranna de dhíth orainn chun cur fúinn anseo i gConamara!

Tuigeann muid sa gComhar Creidmheasa go gcuirtear brú faoi leith ar dhaoine óga chun carr sábháilte, agus láidir a fháil – go h-áirithe má theastaíonn uathu slí mhaireachtála a bhaint amach leasmuigh den Ghaeltacht fad agus go bhfuileadar ina gcónaí anseo.

Tá sé in ann a bheith costasach carr maith, sábháilte a cheannach. Ach tá muid anseo le cuidiú! Chaith muid súil ar chuid de na roghanna atá le fáil ó gharáistí ar fud na tíre, agus seo thíos an t-aisíocaíocht a bheadh le déanamh agat chuig an gComhar Creidmheasa chun ceann de na carranna seo a cheannach:

Sampla 1

Volkswagen Gailf, 2013
Costas an chairr: €13,950
Cuir síos €5,000 agus Iasacht ón gComhar Creidmheasa ar an gcuid eile:
€40.55 sa t-seachtain thar tréimhse 5 bliana
Rátá úis: 6.720% APR
Costas na hIasachta: €1592.61.

Sampla 2

Ford Focus, 2011
Costas an chairr: €10,950
Cuir síos €5,000 agus Iasacht ón gComhar Creidmheasa ar an gcuid eile:
€26.96 sa tseachtain thar tréimhse 5 bliana
Rátá úis: 6.710% APR
Costas na hIasachta: €1058.77

Sampla 3

Kia Sportage, 2011
Costas an chairr: €14,000
Cuir síos €5,000 agus Iasacht ón gComhar Creidmheasa ar an gcuid eile:
€40.78 sa tseachtain thar tréimhse 5 bliana
Rátá úis: 6.720% APR
Costas na hIasachta: €1601.50

Déan teangabháil linn inniú chun labhairt faoi na féidireachtaí – ar 091 593421 nó ar Viber & WhatsApp ar 086 8484751.

Céard é an Príomh-Chlár Creidmheasa

Céard é an Príomh-Chlár Creidmheasa

Is bunachar sonraí slán é an Clár arna bhunú agus arna rialú ag Banc Ceannais na hÉireann faoin Act um Thuairisciú Creidmheasa 2013. Is foinse faisnéise úsáidí é tuarascáil chreidmheasa agus cabhróidh sé:

 • Trí thuarascáil chreidmheasa aonair a chur ar fáil d’iasachtaithe ina sonrófar a gcuid comhaontuithe creidmheasa
 • Trí fhaisnéis chuimsitheach a thabhairt d’iasachtóirí chun tacú le measúnaithe creidmheasa; agus
 • Trí léargas níos fearr ar threochtaí náisiúnta a thabhairt don Bhanc Ceannais

Céard a bheidh Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo a dhéanamh.

Déanfaidh an Comhar Creidmheasa do chuid faisnéise pearsanta agus creidmheasa a chomhroinnt leis an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Beidh feidhm aige seo maidir le haon iasachtaí reatha a bhí agat de €500 nó níos mó amhail ar an 30 Meitheamh 2017, agus maidir le haon iasachtaí nua a gheobhaidh tú de €500 nó níos mó ina dhiaidh sin.

Cén fhaisnéis a bheidh san áireamh i mo thuarascáil chreidmheasa?

Ní bheidh ach faisnéis fhíorasach phearsanta agus chreidmheasa i do thuarascáil chreidmheasa.

Faisnéis phearsanta: Faisnéis Chreidmheasa:
 • Ainm (céadainm agus sloinne)
 • Seoladh
 • Dáta breithe
 • Uimhir phearsanta seirbhíse Poiblí (PPSN)
 • Uimhir ghutháin
 • Cineál na hiasachta
 • Ainm an iasachtóra
 • Méid na hiasachta
 • Iarmhéid gan íoc
 • Líon na n-iasachtaí thar téarma, más ann dóibh
 • Dáta na chéad íocaíochta eile
 • Méid na chéad iocaíochta eile

Tá gá leis an leibhéal faisnéise sin chun a chinntiú go mbeidh an Clár in ann do chuid iasachtaí a chur le chéile, lena n-áirítear iasachtaí a bheidh agat le níos mó ná iasachtóir amháin.

Is leis an mBanc Ceannais an fhaisnéis a choinnítear ar an gClár agus is é an Banc Ceannais a bheidh ina rialaitheoir sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Cé a bheidh in ann rochtain a fháil ar mo thuarascáil chreidmheasa?

Beidh iasachtóirí in ann rochtain a fháil ar do thuarascáil chreidmheasa:

 • nuair a dhéanfaidh tú iarratas ar iasacht nua, nó
 • nuair a bheidh iarratas déanta agat ar athstruchtúrú ar iasacht reatha, nó
 • i gcás ina mbeidh riaráistí agat ar iasacht reatha.

Beidh tusa in ann do thuarascáil chreidmheasa féin a iarraidh tráth ar bith agus beidh an chéad tuarascáil gach bliain saor in aisce. Ní bheidh aon pháirtí eile, amhail fostóirí, tiarnaí talún nó aon duine nó eintiteas eile in ann rochtain a fháil ar do thuarscáil chreidmheasa.

Chomh maith leis sin, taispeánfaidh an tuarascáil chreidmheasa gach uair a bhreathnaigh iasachtóir ar do chuid faisnéise agus an chúis a ndearna siad amhlaidh. Tugtar ‘lorg’ air seo agus ciallaíonn sé go mbeidh a fhios agat cé a bhreathnaigh ar do thuarascáil chreidmheasa.

Ní hé an Príomh-Chlár Creidmheasa a dhéanfaidh cinneadh i dtaobh iasacht a cheadú nó a dhiúltú – is é an Comhar Creidmheasa a dhéanfaidh an cinneadh sin.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?
Ar líne: www.centralcreditregister.ie
Ríomhphost: consumerinfo@centralcreditregister.ie
Íosghlao: 1890 100 050
líne thalún: 01 244 5500

Save

Foirm Iarratais

Foirm Iarratais

Ar an dá rud is tábhachtaí a bhaineann le hiasacht tá: a bheith in ann airgead a fháil ar iasacht agus bheith ábalta an iasacht sin a íoc ar ais. Spreagaimid tú i gComhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta le do chuid airgid a bhainistiú go cúramach trí iasachtaí a struchtúrú a oireann do riachtanais agus do chumas an iasacht sin a íoc ar ais.. An fáth go bhfuil difríocht ag baint le hiasacht ó Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta

 • Níl aon táillí faoi cheilt nó costais idirbheartaíochta.
 • Tá ár gcuid rátaí úis cothrom agus réasúnta i gcomparáid le heagraíochtaí eile sa mhargadh.
 • Ríomhtar aisíocaíochtaí agus d’iarmhéid atá ag laghdú á thabhairt san áireamh, sa chaoi go mbeidh níos lú úis á íoc agat le gach aon aisíocaíocht.
 • Tá an iasacht ó do chomhar creidmheasa faoi árachas – faoi réir ag téarmaí agus coinníollacha – gan aon chostais dhíreacha á ghearradh ortsa. Baineann iasachtóirí eile muirear amach ina leith sin.
 • Beidh ar do chumas an iasacht a íoc ar ais níos túisce, beidh tú in ann aisíocaíochtaí cnapshuime breise a dhéanamh nó cur le do chuid aisíocaíochtaí rialta, gan phionós.
 • D’fhéadfadh sé go ngearrfadh iasachtóirí eile muirear breise ort mar gheall ar iad a íoc ar ais níos túisce!

Ciallaíonn ár ráta iasachta de 9.41% go mbeidh tú ábalta iasacht a fháil ag ráta réasúnta creidmheasa i gcomparáid le soláthróirí airgeadais eile – cuir sinne i gcomparáid le soláthróirí seirbhíse airgeadais eile agus beidh a fhios agat go bhfuil an margadh is fearr á fháil agat i gComhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta.. Is ionann an méid iomlán a bheith iníoctha ag ball agus €6,227.40 ar iasacht €5,000 le ráta athraitheach úis 5 bliana, le haisíocaíochtaí míosúla de €103.79, le (ráta céatadánach bliantúil) APR de 9.41%.. Conas a dhéanaim iarratas ar iasacht:. I dtús báire, ní mór duit a bheith i do bhall de Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teoranta. Cliceáil anseo le tuilleadh eolas a fháil maidir le conas a bheith i do bhall. Do na baill atá againn, tabhair cuairt orainn nó cuir glaoch orainn agus beidh muid ábalta do chuid riachtanais a phlé leat agus foirm iarratais a thabhairt duit.. Tá iasachtaí faoi réir ag ceadú a fháil. Beidh feidhm le Téarmaí agus Coinníollacha.’