Céard é an Príomh-Chlár Creidmheasa

Céard é an Príomh-Chlár Creidmheasa

Is bunachar sonraí slán é an Clár arna bhunú agus arna rialú ag Banc Ceannais na hÉireann faoin Act um Thuairisciú Creidmheasa 2013. Is foinse faisnéise úsáidí é tuarascáil chreidmheasa agus cabhróidh sé:

 • Trí thuarascáil chreidmheasa aonair a chur ar fáil d’iasachtaithe ina sonrófar a gcuid comhaontuithe creidmheasa
 • Trí fhaisnéis chuimsitheach a thabhairt d’iasachtóirí chun tacú le measúnaithe creidmheasa; agus
 • Trí léargas níos fearr ar threochtaí náisiúnta a thabhairt don Bhanc Ceannais

Céard a bheidh Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo a dhéanamh.

Déanfaidh an Comhar Creidmheasa do chuid faisnéise pearsanta agus creidmheasa a chomhroinnt leis an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Beidh feidhm aige seo maidir le haon iasachtaí reatha a bhí agat de €500 nó níos mó amhail ar an 30 Meitheamh 2017, agus maidir le haon iasachtaí nua a gheobhaidh tú de €500 nó níos mó ina dhiaidh sin.

Cén fhaisnéis a bheidh san áireamh i mo thuarascáil chreidmheasa?

Ní bheidh ach faisnéis fhíorasach phearsanta agus chreidmheasa i do thuarascáil chreidmheasa.

Faisnéis phearsanta: Faisnéis Chreidmheasa:
 • Ainm (céadainm agus sloinne)
 • Seoladh
 • Dáta breithe
 • Uimhir phearsanta seirbhíse Poiblí (PPSN)
 • Uimhir ghutháin
 • Cineál na hiasachta
 • Ainm an iasachtóra
 • Méid na hiasachta
 • Iarmhéid gan íoc
 • Líon na n-iasachtaí thar téarma, más ann dóibh
 • Dáta na chéad íocaíochta eile
 • Méid na chéad iocaíochta eile

Tá gá leis an leibhéal faisnéise sin chun a chinntiú go mbeidh an Clár in ann do chuid iasachtaí a chur le chéile, lena n-áirítear iasachtaí a bheidh agat le níos mó ná iasachtóir amháin.

Is leis an mBanc Ceannais an fhaisnéis a choinnítear ar an gClár agus is é an Banc Ceannais a bheidh ina rialaitheoir sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Cé a bheidh in ann rochtain a fháil ar mo thuarascáil chreidmheasa?

Beidh iasachtóirí in ann rochtain a fháil ar do thuarascáil chreidmheasa:

 • nuair a dhéanfaidh tú iarratas ar iasacht nua, nó
 • nuair a bheidh iarratas déanta agat ar athstruchtúrú ar iasacht reatha, nó
 • i gcás ina mbeidh riaráistí agat ar iasacht reatha.

Beidh tusa in ann do thuarascáil chreidmheasa féin a iarraidh tráth ar bith agus beidh an chéad tuarascáil gach bliain saor in aisce. Ní bheidh aon pháirtí eile, amhail fostóirí, tiarnaí talún nó aon duine nó eintiteas eile in ann rochtain a fháil ar do thuarscáil chreidmheasa.

Chomh maith leis sin, taispeánfaidh an tuarascáil chreidmheasa gach uair a bhreathnaigh iasachtóir ar do chuid faisnéise agus an chúis a ndearna siad amhlaidh. Tugtar ‘lorg’ air seo agus ciallaíonn sé go mbeidh a fhios agat cé a bhreathnaigh ar do thuarascáil chreidmheasa.

Ní hé an Príomh-Chlár Creidmheasa a dhéanfaidh cinneadh i dtaobh iasacht a cheadú nó a dhiúltú – is é an Comhar Creidmheasa a dhéanfaidh an cinneadh sin.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?
Ar líne: www.centralcreditregister.ie
Ríomhphost: consumerinfo@centralcreditregister.ie
Íosghlao: 1890 100 050
líne thalún: 01 244 5500

Save