Folúntas Poist: Oifigeach um Chomhlíonadh agus Riosca

Folúntas Poist: Oifigeach um Chomhlíonadh agus Riosca

Cur Síos ar an Ról

Cuirfidh an tOifigeach um Chomhlíonadh agus Riosca dearbhú ar fáil do Bhord na Stiúrthóirí agus do Chláraitheoir na gComhar Creidmheasa agus don Bhanc Ceannais freisin go bhfuil an comhar creidmheasa ag feidhmiú laistigh de litir agus de spiorad an chreata dhlíthiúil agus rialála atá leagtha síos laistigh de dhlí an Stáit (agus laistigh de dhlí an AE) agus go háirithe an creat rialála agus maoirseachta atá á n-éileamh ag rialtóirí agus ag comhlachtaí reachtúla agus gairmiúla eile. Is é atá mar chuspóir le bainistíocht riosca ná an comhar creidmheasa, a chuid baill, a cháil, a chuid sócmhainní agus leasa páirtithe leasmhara a chosaint trí gach bagairt i leith baint amach cuspóirí gnó an comhar creidmheasa a aithint, a mheas agus a bhainistiú.

PRÍOMHFHREAGRACHTAÍ

Bainistíocht Riosca

 1. Próiseas bainistíochta riosca foriomlán don chomhar creidmheasa a phleanáil, a leagan amach agus a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear, forbairt agus feidhmiú polasaí bainistíochta riosca ina leagtar amach a chur chuige i leith riosca agus a chur chuige i leith bainistíochta riosca;

Comhlíonadh

 1. Córas don chomhlíonadh a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil gach gné de na táirgí agus de na seirbhísí ábhartha go léir atá á gcur ar fáil ag an gcomhar creidmheasa dá chuid baill á ndéanamh de réir na ndlíthe, rialacháin, polasaithe agus nósanna imeachta, rialacha agus Cóid Cleachtais agus go bhfuil siad ag teacht le dea-chleachtais sa tionscal.

Ceannaireacht & Bainistíocht  

 1. Feidhmiú mar bhall den Fhoireann Bainistíochta. Freastal agus cion a chur le cruinnithe na Foirne Bainistíochta, cruinnithe ginearálta foirne agus más gá, le cruinnithe Boird agus/nó cruinnithe coiste.
 2. A bheith rannpháirteach agus an córas bainistíochta feidhmíochta agus bainistíochta riosca agus comhlíonadh ar fud an chomhair creidmheasa a stiúradh.
 3. Cur le cultúr a fhorbairt atá ag teacht le Luachanna an Comhar Creidmheasa agus áit iontach le hoibriú inti a chruthú.
 4. Inniúlacht ghairmiúil a choimeád agus freastal ar chláir oiliúna nó ar cheardlanna mar is gá.
 5. A chinntiú go bhfuil cothabháil á dhéanamh ar na leibhéil is airde rúndachta.
 6. Tacaíocht a thabhairt don Bhainisteoir/don Bhord ó thaobh polasaithe agus treoracha an Bhoird a chur i bhfeidhm.
 7. Tabhairt faoi aon iarratas réasúnach eile a dhéanann an Bainisteoir Ginearálta nó Bord na Stiúrthóirí.
 8. Glacadh le freagracht go príomha as an réimeas i dtaca le Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta agus as Cosaint Sonraí a riaradh

Beidh na scileanna agus an taithí seo a leanas ag an iarratasóir rathúil:

 • Cáilíocht ghairmiúil atá ábhartha don ról.
 • Taithí ábhartha sna seirbhísí airgeadais ag feidhmiú i gcomhlíonadh, i mbainistíocht riosca nó i ról iníuchóireachta inmheánaí in aonán atá á rialú ag Banc Ceannais na hÉireann.
 • Eolas agus tuiscint ar an timpeallacht rialála a rialaíonn comhar creidmheasa.
 • Tréithe láidre ceannaireachta, scileanna idirphearsanta, príomhchaidrimh a fhorbairt.
 • Scileanna láidre eagrúcháin agus bainistíochta ama.
 • Sárscileanna inniúlachta ar ríomhairí agus sárscileanna anailíse agus scríbhneoireachta tuarascálacha.
 • Beidh scileanna cumarsáide den scoth, idir scríobh agus labhairt, i nGaeilge agus i mBéarla, riachtanach freisin.

 

Tá taithí in earnáil na gcomhar creidmheasa inmhianaithe ach níl sí riachtanach. Chuimseodh taithí ábhartha sna seirbhísí airgeadais, ag obair i ról comhlíonta nó bainistíochta riosca i gcomhar creidmheas, i mbanc, cumann foirgníochta, cuideachta airgeadais, cuideachta árachais, cuideachtaí árachais saoil / pinsin, idirghabhálaí nó aonán eile atá á rialú ag an mBanc Ceannais.

Beidh tuarastal i gcomhréir le cáilíochtaí agus le taithí ábhartha.

Is feidhm rialaithe (CUCF-2) laistigh de réimeas Inniúlachta agus Ionracais Bhanc Ceannais na hÉireann atá sa phost seo. 

Is féidir iarratais le curriculum vitae a sheoladh tríd an bpost nó le ríomhphost.

Tríd an bpost chuig:

An Grúpa Earcaíochta                                                                                                          

Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta An Cnoc

Co. na Gaillimhe

 

Nó le ríomhpost chuig: post@cccholmcille.ie

 
Bí cinnte “Iarratas ar Phost” a chur go soiléir ar an gClúdach ar iarratais tríd an bpost, agus mar cheannteideal ar iarratais le ríomhphost.
Déanfar iarratasóirí a dhéanfaidh canbhasáil/stocaireacht a dhícháiliú.
 D’fhéadfadh feidhm a bheith le gearrliostú agus déanfar measúnú ar bhonn an eolais a chuirtear ar fáil san iarratas. 
 Is Fostóir Comhdheiseanna é Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta.
 An t-am agus an dáta deireanach d’iarratais: Dé hAoine, 13ú Nollaig 2019 ag a 4:00 i.n.