Folúntas : Oifigeach Iasachta

Folúntas : Oifigeach Iasachta

 

 

                    

Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo.
An Cnoc,
Indreabhán,
Co. na Gaillimhe

Tá Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo. ag tabhairt cuireadh anois iarratais a chur faoi bhráid don phost seo a leanas:

TEIDEAL AN PHOIST:               Oifigeach Iasachta

AG TUAIRISCIÚ DO:                Príomhoifigeach Feidhmiúcháin/an Bainisteoir ó lá go lá agus don Choiste Creidmheasa agus do Bhord na Stiúrtóirí de réir pholasaí agus rialacha an Chomhair Creidmheasa.

 

Cur Síos ar an Ról

Beidh an tOifigeach Iasachta freagrach as bainistíocht ar fheidhm iasachta an Chomhair Creidmheasa i gcomhar le hoifigigh eile ag cinntiú riachtanais reachtaíochta agus rialála.

Beidh an tOifigeach Iasachta freagrach as fás a chur le leabhar iasachta an Chomhair Creidmheasa de réir spriocanna gnó straitéiseacha an Chomhair Creidmheasa agus as a chinntiú go bhfuil fás an leabhair iasachta dá dhéanamh ar bhealach atá stuama agus géilliúil agus seirbhís iasachtaithe éifeachtúil dá cur ar fáil do bhaill an Chomhair Creidmheasa.

PRÍOMHFHREAGRACHTAÍ

Feidhmiú mar Oifigeach Iasachta de réir Pholasaí Iasachta an Chomhair Creidmheasa, agus próiseáil iasachtaí ar bhealaí nua éifeachtacha a chur chun cinn.

Féachaint chuige go gcuirtear tuairiscí Coiste Creidmheasa chuig an gCoiste Creidmheasa, chuig an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin/An Bainisteoir agus chuig an mBord in am agus go cruinn, agus comhordú a dhéanamh le duine nó daoine eile agus leis an gCoiste Creidmheasa a mbeidh freagracht orthu maidir le hiasachtaí a cheadú nó a phróiseáil.

Moltaí a dhéanamh i dtaca le Polasaí Creidmheasa agus nósanna imeachta an Chomhair Creidmheasa i dtaca le hiasachtaí a fheabhsú agus a fhorbairt, go háirithe nuair a bhíonn athbhreithniú bliantúil nó athbhreithniú eile á dhéanamh ag an mBord ar an bPolasaí sin.

Cabhrú le hionduchtú agus le hoiliúint a eagrú nó a chur ar bhaill coistí agus foirne de réir mar a theastaíonn maidir le córas iasachtaí an Chomhair Creidmheasa.

Freastal ar Chruinnithe Boird agus Coistí de réir mar a iarrtar de réir riachtanais an Bhoird nó na gCoistí sin.

Freastal ar aon cheann de oifigí nó ionaid an Chomhair Creidmheasa mar is gá ar threoir ón mBainistíocht chun cúraimí riachtanacha riaracháin, déileáil le fiosrúcháin ó bhaill, nó eile a dhéanamh.

Tacaíocht a thabhairt don Phíomhoifigeach Feidhmiúcháin/an Bainisteoir nuair is gá maidir le róta foirne, próiseáil billí, solathar airgid tirim nó a leithéidí.

Déileáil leis na baill ag an gcúntar de réir mar is gá.

Tabhairt faoi aon iarratas réasúnach eile a dhéanann an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin/an Bainisteoir nó Bord na Stiúrthóirí.

Tuiscint mhaith a bheith ar Excel

Freastal ar Chláir Oiliúna agus Ceardlanna de réir riachtanais an Chomhair Creidmheasa

Comhlíontacht le scéim aitheanta CPD (15 uaire a chloig in aghaidh na bliana)

Beidh na scileanna agus an taithí seo a leanas ag an iarratasóir inmhianaithe:

Cáilíocht ghairmiúil 3ú leibhéal atá ábhartha don ról.

3 bliana ar a laghad de thaithí ábhartha i seirbhísí airgeadais in aonán atá á rialú ag Banc Ceannais na hÉireann.

Eolas agus tuiscint ar an timpeallacht rialála a rialaíonn comhar creidmheasa.

Tréithe láidre ceannaireachta, scileanna idirphearsanta.

Scileanna láidre eagrúcháin agus bainistíochta ama.

Sárscileanna ar ríomhairí agus sárscileanna anailíse agus scríbhneoireachta tuarascálacha.

Beidh scileanna cumarsáide den scoth, idir scríobh agus labhairt, i nGaeilge agus i mBéarla, riachtanach freisin.

Tá taithí in earnáil na gcomhar creidmheasa inmhianaithe ach níl sí riachtanach. Chuimseodh taithí ábhartha sna seirbhísí airgeadais, obair i ról Iasachtaithe i gcomhar creidmheasa, i mbanc, cumann foirgníochta, cuideachta airgeadais, cuideachta árachais, cuideachtaí árachais saoil / pinsin, idirghabhálaí nó aonán eile atá á rialú ag an mBanc Ceannais.

Beidh tuarastal i gcomhréir le cáilíochtaí agus le taithí ábhartha.

Is féidir iarratais le curriculum vitae a sheoladh tríd an bpost nó le ríomhphost.

Tríd an bpost chuig:

An Grúpa Earcaíochta

Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta

An Cnoc

Co. na Gaillimhe

Nó le ríomhphost chuig: post@cccholmcille.ie

Bí cinnte “Iarratas ar Phost” a chur go soiléir ar an gClúdach ar iarratais tríd an bpost, agus mar cheannteideal ar iarratais le ríomhphoist.

Déanfar iarratasóirí a dhéanfaidh canbhasáil/stocaireacht a dhícháiliú.

 

D’fhéadfadh feidhm a bheith le gearrliostú agus déanfar measúnú ar bhonn an eolais a chuirtear ar fáil san iarratas.

 

Is fostóir Comhdheiseanna é Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teoranta.

 

An t-am agus an dáta deireanach d’iarratais: Dé hAoine, 11ú Nollaig 2020 ag a 4:00 i.n.